Podjęcie działalności gospodarczej po raz pierwszy a przysługujące ulgi

7 maja, 2018 3:06 pm

Kategorie:

Konstytucja Biznesu jest to pakiet pięciu nowych ustaw, które wejdą w życie już 30 kwietnia br. Celem wprowadzenia nowych ustaw jest zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności.
Zmiany, które wprowadzi Konstytucja biznesu dotyczą takich obszarów, jak:

  • relacje przedsiębiorcy z urzędami i załatwianie spraw urzędowych,
  • zakładanie firmy,
  • zawieszenie działalności,
  • zasady tworzenia prawa gospodarczego,
  • obowiązki związane z prowadzeniem działalności.

 
Jedną z ważniejszych zmian jest  ulga na start dla osób, które rozpoczynają prowadzenie działalności po raz pierwszy bądź po długiej przerwie. Osoby, które założą działalność gospodarczą, zyskają fakultatywne zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne maksymalnie przez pierwsze 6 miesięcy. Aby skorzystać z ulgi, muszą spełnić jeszcze dwa warunki:

  • podjąć działalność gospodarczą po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy kalendarzowych od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej,
  • nie wykonywać jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym początkujący przedsiębiorca wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności.

 
Skorzystanie ze zwolnienia spowoduje, że przedsiębiorca nie będzie musiał od razu zgłaszać się do obowiązkowych obecnie ubezpieczeń społecznych. Zrobi to dopiero po upływie 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności. Nie oznacza to jednak braku jakichkolwiek kosztów prowadzenia działalności – trzeba będzie zapłacić składki na ubezpieczenie zdrowotne – to obecnie 319,94 zł miesięcznie. Aby zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego, należy wypełnić druk ZUS ZZA (z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 05 40).

 
Przedsiębiorca będzie podlegał temu ubezpieczeniu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania jej wykonywania, z wyjątkiem okresu zawieszenia działalności. W okresie zawieszenia można zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.
Ponadto istotnym elementem jest to, i w czasie korzystania z ulgi na start można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego także członków swojej rodziny.

 
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca się od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 75 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku (w 2018 r. jest to kwota 3554,93 zł). Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9 % podstawy wymiaru (w 2018 r. to 319,94 zł). Składka jest miesięczna i niepodzielna, to oznacza, że trzeba ją opłacić w pełnej wysokości niezależnie od liczby dni podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w miesiącu.

 
ZUS przypomina, że jeśli oprócz indywidualnej działalności gospodarczej ubezpieczony prowadzi także inne rodzaje działalności, np. jest wspólnikiem spółki cywilnej, jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej, wykonuje wolny zawód, działalność artystyczną bądź twórczą, od każdego rodzaju działalności należy opłacić składkę. Podobnie, jeśli oprócz indywidualnej działalności gospodarczej, ubezpieczony jest wspólnikiem w kilku spółkach, składkę na ubezpieczenie zdrowotne zapłaci zarówno z tytułu wykonywania tej działalności, jak i odrębnie od każdej prowadzonej spółki.
Są jednak 3 grupy osób zwolnionych z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia działalności w okresie ulgi na start:

  • emeryci bądź renciści, których świadczenie nie przekracza miesięcznie minimalnego wynagrodzenia oraz przychody z działalności nie przekraczają miesięcznie 50 % kwoty najniższej emerytury lub będą opłacać podatek dochodowy w formie karty podatkowej,
  •  osoby zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, których przychody z działalności nie przekraczają miesięcznie 50 % kwoty najniższej emerytury lub będą opłacać podatek dochodowy w formie karty podatkowej,
  • osoby pobierające zasiłek macierzyński, którego wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego (w 2018 roku to 1000 zł).

 
Malwina Sik
Młodszy konsultant podatkowy
malwina.sik@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=940&start=17