Podzielona płatność w vat od 1 lipca 2018 r. – część v. klauzula ograniczająca prawo do zastosowania mechanizmu pp

13 czerwca, 2018 8:55 am

Kategorie:

Przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury nabywca ? zgodnie z ustawą – może zastosować mechanizm podzielonej płatności. System PP ma więc cechy dobrowolności, przy czym co do zasady jednostronnej ? decyzja leży bowiem formalnie po stronie nabywcy towarów i usług. W sensie normatywnym cechą mechanizmu PP jest dobrowolność jednostronna. Dostawca ? stosownie do brzmienia art. 108a ustawy VAT, nie ma wpływu na stosowanie mechanizmu PP przez nabywcę, przy czym to on ponosi istotne ryzyko związane z ?zamrożeniem? środków

 
Powyższe nie dyskwalifikuje jednak w ocenie autora uregulowań cywilnoprawnych wyłączających zgodną wolą stron zastosowanie PP. Umowna klauzula ograniczająca prawo do zastosowania mechanizmu PP wynika z samej zasady swobody umów, w tym dowolności ukształtowania stosunku prawnego w zakresie sposobu, formy terminu płatności.  Istnieje więc możliwość wyeliminowania ryzyka nabywcy w zakresie otrzymania płatności na rachunek VAT (i zamrożenia środków nań) poprzez odpowiednie postanowienia cywilnoprawne: zapisy w ofertach, umowach, zamówieniach, Ogólnych Warunkach Sprzedaży, regulaminach, na fakturach, etc. Cywilnoprawny charakter tych postanowień nie wyłączy in principio publicznoprawnej regulacji dot. PP w ustawie VAT, ale ukształtuje stosunek prawny w formie zakładającej brak zastosowania PP oraz roszczenie o zapłatę bez zastosowanie mechanizmu (tj. w całości na rachunek rozliczeniowy z pominięciem zapłaty na rachunek VAT).

Mariusz Unisk
doradca podatkowy numer wpisu 09921
mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=950&start=5