Posłużenie się danymi innego podmiotu a art. 108

13 września, 2017 10:03 am

Kategorie:

W niniejszym artykule omówiono wpływ nieuprawnionego posłużenia się danymi innego podmiotu na obowiązek tego podmiotu do zapłaty podatku na podstawie art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług.
Zgodnie z art 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty Na tym tle powstał spór, czy podmiot, którego dane widnieją jak dane wystawcy faktury, ale pod który to podmiot podszyła się zorganizowana grupa przestępcza również będzie obowiązany do zapłaty podatku wynikającego z faktury. Kluczowy jest tutaj wyrok NSA z dnia 27 czerwca 2017 r. (I FSK 1459/15), w którym Sąd stwierdził, że faktura ? jako dokument ? może być sfałszowana, podrobiona, nierzetelna, czy też obarczona różnego rodzaju błędami. Wady te nie powodują jednak, że obarczony nimi dokument nie jest fakturą w rozumieniu art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zdaniem Sądu faktura stwierdzająca czynności niedokonane lub np. pozorne jest dokumentem nierzetelnym, ale wciąż ? fakturą. Zdaniem NSA ?Skoro zatem, jak wskazano wyżej, faktura nie traci swego charakteru z uwagi na fakt, że jest dokumentem sfałszowanym, podrobionym, nierzetelnym, czy też obarczonym różnego rodzaju błędami, to na podstawie art. 108 ust. 1 u.p.t.u. wystawca takiej faktury zobowiązany jest do zapłaty wykazanego w niej podatku.”  Należy jednak podkreślić, że zdaniem Sądu – wyrażonym w powołanym wyroku ? ?Nie jest natomiast wystawcą faktury zobowiązanym do zapłaty podatku na podstawie art. 108 ust. 1 u.p.t.u. podmiot, którego danymi bezprawnie posłużono się w treści faktury, a zatem podmiot, pod który bezprawnie “podszył się” inny podmiot. Dotyczy to również sytuacji, gdy bezprawnie wykorzystano dane podmiotu będącego podatnikiem podatku od towarów i usług.”
Podsumowując, podmiot, którego danymi bezprawnie posłużono się w treści faktury nie jest obowiązany do zapłaty podatku na podstawie art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wojciech Safian
Doradca podatkowy
Nr wpisu 12 914
Wicedyrektor ds.. Doradztwa Podatkowego
i Audytu Podatkowego
w Oddziale Wielkopolskim
wojciech.safian@isp-modzelewski.pl
tel. 61 848 33 48

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=890&start=6