Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury, na której sprzedawca wykazał podatek obliczony na podstawie niewłaściwego kursu walut

31 maja, 2017 8:48 am

Kategorie:

W sytuacji zastosowania przez wystawiającego fakturę VAT kontrahenta-dostawcę błędnego kursu walutowego ? nabywca ma prawo w całości do odliczenia podatku VAT naliczonego z tej faktury w kwocie, jaka została na niej wykazana (zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (interpretacja indywidualna z dnia 9 października 2015 r., sygn. ILPP4/4512-1-239/15-2/BA).
Sprawa dotyczyła następującej sytuacji. Spółka jest podatnikiem podatku VAT, prowadzącym działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje ona nabyć towarów oraz usług od kontrahentów (kontrahentów-dostawców). Nabycia te dokumentowane są wystawianymi na rzecz Spółki fakturami VAT wystawianymi w walutach obcych. Zdarzają się sytuacje, w których Spółka otrzymuje od kontrahentów wystawione na jej rzecz faktury VAT, przeliczone z waluty obcej na PLN przy zastosowaniu kursu walut niewynikającego z przepisów ustawy. W efekcie kwota podatku VAT w PLN wykazana na fakturze wystawionej na rzecz Spółki, jest kwotą wynikającą z przeliczenia kwoty podatku VAT w walucie obcej na PLN według niezgodnego z przepisami ustawy, kursu walut. Jako przykład może posłużyć tutaj sytuacja, w której polski kontrahent Spółki dokonuje na jej rzecz regularnych dostaw towarów. Rozliczenia między Spółką a jej kontrahentem są dokonywane w walucie obcej. Kontrahent wystawia faktury VAT na rzecz Spółki ? np. za okresy miesięczne i przelicza kwoty wyrażone na fakturach w walucie obcej według kursu danej waluty obcej, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski (NBP) na przedostatni dzień roboczy danego okresu rozliczeniowego ? np. miesiąca, zamiast przeliczać kwoty w walucie obcej dotyczące poszczególnych, pojedynczych dostaw według kursu danej waluty obcej, ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający realizację danej pojedynczej dostawy.

 
W ocenie organu podatkowego analiza art. 88 ustawy prowadzi do wniosku, że w dyspozycji tego przepisu, jako przesłanki wyłączającej prawo nabywcy (podatnika) do odliczenia podatku naliczonego, nie ujęto przypadku przeliczenia wartości kwoty podatku na fakturze wyrażonej w walucie obcej po błędnym kursie. W takiej sytuacji, podatnik zachowuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wykazanego na tej fakturze.

Marcin Szymocha
Doradca podatkowy nr 12870
Dyrektor Oddziału Śląskiego ISP
marcin.szymocha@isp-modzelewski.pl
tel. (32) 259 71 50

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=870&start=3