Prawo do skorygowania rozliczenia, gdy dojdzie do zawyżenia opodatkowania

9 października, 2018 1:16 pm

Kategorie:

Naczelny Sąd Administracyjny  w wyroku z dnia 27 września 20918 r., sygn.. akt  I FSK I FSK 1753/16, uznał że gdyby podatnik zaniżył VAT to organ  przy kontroli odliczyłby należną daninę od kwoty brutto. W takiej sytuacji nie ma podstaw, aby odmówić podatnikowi prawa do skorygowania rozliczenia, gdy dojdzie do zawyżenia opodatkowania.

 

 
Spółka, będąca operatorem kin, prowadziła w ramach swojej działalności sprzedaż usług gastronomicznych, najmu i reklamowych oraz projekcji filmów. Do lutego 2015r., czyli do momentu wydania ogólnej interpretacji przez ministra finansów, spółka stosowała błędną stawkę VAT, tj. w podstawowej wysokości 22% (obecnie 23%), a powinna stosować 7% stawkę (obecnie 8%). W związku z tym chciała dokonać korekty za poprzednie okresy rozliczeniowe, w wyniku czego w skorygowanych deklaracjach VAT-7 spółka wykaże zmniejszenie kwoty VAT należnego za dane okresy rozliczeniowe.

 

 
Nie było problemu przy usługach, które były udokumentowane przez faktury VAT. Spółka w ich przypadku powinna wystawić korekty i ująć je w okresach rozliczeniowych ustalonych z uwzględnieniem momentu otrzymania potwierdzenia odbioru korekt, zgodnie z regułami wynikającymi z przepisów art. 29a ust. 13-16 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług .  Spółka świadczyła przede wszystkim usługi na rzecz osób prywatnych i taka sprzedaż była rejestrowana za pomocą kas fiskalnych. W takiej sytuacji ceną należną za takie usługi jest cena brutto, a więc cena uwzględniająca podatek od towarów i usług. Powstał więc problem, czy spółka może dokonać korekty tych transakcji.

 

 
Zdaniem podatniczki będzie ona miała prawo do korekty podatku od towarów i usług w bieżących rozliczeniach, jeśli sporządzi ewidencję zawierającą dane niezbędne do ustalenia przyczyn zaistniałej korekty, prawidłowo ustaloną podstawę opodatkowania oraz stawkę i kwotę podatku należnego.
Organ odmówił Spółce prawa do skorygowania podatku należnego wykazanego w deklaracjach VAT-7 i odzyskania nienależnie zawyżonego podatku w przypadku niefakturowanej sprzedaży. Organ interpretacyjny wskazywał, że spółka nie ma możliwości wystawania w takiej sytuacji faktur korygujących, ponieważ nie ma pierwotnych, które miałyby być korygowane. Ponadto cechą charakterystyczną podatku od towarów i usług jest fakt, że istnieje możliwość “przerzucania” ekonomicznego ciężaru opodatkowania na konsumentów wynikająca z obowiązku wliczenia podatku w cenę towaru bądź usługi. Zdaniem fiskusa, może więc dojść do sytuacji, w której koszt wadliwego opodatkowania nie zostanie poniesiony przez podatnika lecz przez osoby trzecie. W tej sytuacji przyznanie prawa do zwrotu podatku podatnikowi – a więc podmiotowi innemu niż podmiot, który rzeczywiście poniósł koszt podatku na skutek wadliwego opodatkowania – nie znajdowałaby uzasadnienia konstytucyjnego.

 

 
W złożonej skardze do WSA przekonywała, że według przepisów w przypadku stosowania cen brutto (zawierających podatek) podstawą opodatkowania jest “należna zapłata” pomniejszona o kwotę podatku należnego. Brak jest jednocześnie przepisów, które wyłączałyby prawo podatnika do korekty zawyżonej kwoty podatku, bądź uzależniałyby to prawo od dokonywania zwrotu różnicy podatku nabywcy towarów lub usług. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że spółka nie ma możliwości zwrócenia nadpłaconego podatku klientom indywidualnym, ponieważ nie ma możliwości ich zidentyfikowania. W konsekwencji taka kwota nadpłaconego podatku od towarów i usług będzie powiększała przychód dla potrzeb podatku dochodowego ? wyjaśnił sąd pierwszej instancji.

 

 
Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał stanowisko WSA i przyznał Spółce prawo do skorygowania podatku od towarów i usług. Sąd stwierdził, że jest możliwe dokonanie korekty stawki VAT, gdy dojdzie do omyłki. Tutaj doszło do takiej sytuacji i stawka podatku została źle ustalona, a zatem spółce będzie przysługiwać prawo do korekty. Ponadto, gdyby doszło do odwrotnej sytuacji i podatek został zaniżony to organ odliczyłby daninę od kwoty brutto. Nie ma więc podstaw do odmiennego traktowania tej sytuacji.

 

 
Malwina Sik
Młodszy konsultant podatkowy
malwina.sik@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60

 

 

 

Źórdło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=974&start=4