Premia pieniężna od obrotu jako rabat

20 września, 2016 2:05 pm

Kategorie:

W niniejszym artykule omówiono zagadnienie opodatkowania premii pieniężnych wypłacanych z tytułu zrealizowania określonego pułapu zamówień.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Jednakże ? w myśl art. 12 ust. 3c tej ustawy ? jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczania w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.
Należy jednak podkreślić, że premie pieniężne przyznawane z tytułu przekroczenia w danym okresie rozliczeniowym określonego pułapu obrotów stanowią rabat. Podobny pogląd wyraził m.in. NSA w uchwale z dnia 25 czerwca 2012 r. (I FPS 2/12) ?Wypłata kontrahentowi bonusu warunkowego (premii pieniężnej) z tytułu osiągnięcia określonej wielkości sprzedaży lub terminowości regulowania należności stanowi rabat w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.? Podobny pogląd wyraził m.in. Sąd Najwyższy, który w wyroku z dnia 29 kwietnia 2016 r. uznał, że ?(…) rabat posprzedażowy, czy też premia pieniężną liczona od obrotu uznawane są za mechanizmy kształtujące cenę a zatem uchylające się spod kwalifikacji jako opłaty za przyjęcie towaru do sprzedaży.? Zdaniem SN zastosowanie ?(…)  rabatu (premii) liczonego od obrotu czy też wartości sprzedaży w oznaczonym przedziale czasowym prowadzi do obniżenia ceny jednostkowej towaru i w konsekwencji wzrostu marży jaką uzyskuje nabywca towaru i sieć. Skutkiem jest zaś obniżenie przez dostawcę ceny dostarczanych towarów.? Również w najnowszym orzecznictwie NSA wyrażany jest pogląd, że udzielenie kontrahentowi premii pieniężnej tj. bonusu warunkowego z tytułu osiągnięcia określonej wielkości sprzedaży, jest rabatem, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Wprawdzie orzecznictwo to dotyczy podatku od towarów i usług, jednakże implikuje ono tożsame skutki na gruncie podatków dochodowych, ponieważ uznanie na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r., że mamy do czynienia z rabatem nakłada na sprzedającego obowiązek wystawienia faktury korygującej, a zatem skorygowania kosztów uzyskania przychodów po stronie nabywcy.
W niektórych przypadkach świadczenie nazywane premią pieniężną stanowi de facto wynagrodzenie. Dotyczy to przypadków, w których nabywca wykonał usługę na rzecz sprzedawcy.
Podsumowując należy stwierdzić, że premie pieniężne przyznawane z tytułu przekroczenia w danym okresie rozliczeniowym określonego pułapu obrotów stanowią de facto rabat.

Wojciech Safian
Doradca podatkowy nr wpisu 12 914
Szef Zespołu Audytu Podatkowego
w Oddziale Wielkopolskim
wojciech.safian@isp-modzelewski.pl
tel. 618483348

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=821&start=14