Premie pieniężne na gruncie vat

13 kwietnia, 2016 8:49 am

Kategorie:

Zakresy terminów rabat i premia pieniężna w znaczeniu gospodarczym się pokrywają. Premie pieniężne, czy też bonusy otrzymywane przez nabywcę od dostawcy za dokonanie nabycia określonej ilości towarów, czy uzyskanie określonego poziomu wartości sprzedanych towarów, co do zasady, nie są wynagrodzeniem za świadczenie usługi, a wypłacenie takiej premii nie kreuje odrębnej od dostawy towaru czynności objętej podatkiem od towarów i usług.

Należy wskazać, że kwestia sposobu rozliczania w podatku od towarów i usług premii pieniężnych została rozstrzygnięta w uchwale w składzie 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 czerwca 2012 r., sygn. akt II FPS 2/12. Konieczność podjęcia przez NSA uchwały wynikała z wystąpienia w orzecznictwie sądów administracyjnych zagadnienia budzącego poważne wątpliwości interpretacyjne, tj. kwestii prawnej kwalifikacji świadczenia wypłacanego w ramach tzw. bonusu warunkowego (premii pieniężnej) w związku z wielkością sprzedaży lub terminowością regulowania zobowiązań.
NSA stwierdził w uchwale, iż premia pieniężna z perspektywy ekonomicznej nie różni się niczym od rabatu. Skutkiem zarówno premii pieniężnej, jak i rabatu jest obniżenie ceny zakupu, w efekcie następuje zwrot określonej kwoty premii pieniężnej (rabatu) na rzecz Kontrahenta. W uzasadnieniu wyroku sąd podkreślił, iż ?zakresy terminów rabat i premia pieniężna w znaczeniu gospodarczym się pokrywają. Zauważyć należy, że efekt ekonomiczny w danym okresie, przyznania np. premii pieniężnej wyrażonej procentowo w stosunku do obrotu oraz udzielenia rabatu w stosunku do wszystkich transakcji z określonym kontrahentem w tymże okresie, z uwzględnieniem tego samego procentu, będzie zbliżony w tym sensie, że wiązać się będzie z przekazaniem nabywcy przez sprzedawcę określonej kwoty premii obliczonej procentowo w stosunku do obrotu lub odpowiadającej jej kwoty rabatu ustalonego w stosunku do poszczególnych transakcji, z uwzględnieniem tego samego procentu. (…) wszystkie powyższe argumenty nakazują uznać, że wypłata kontrahentowi bonusu warunkowego (premii pieniężnej) z tytułu osiągnięcia określonej wielkości sprzedaży lub terminowości regulowania należności stanowi rabat w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy o VAT. Nie można jednak nie zauważyć, że polski ustawodawca tak skonstruował przepisy odnoszące się do rabatów, że obniżenie podstawy opodatkowania uzależnił od konkretnych warunków, które musi spełnić podatnik aby z tej możliwości skorzystać, co w istocie czyni z tej instytucji uprawnienie a nie obowiązek.?
W konsekwencji należałoby uznać, iż udzielenie premii pieniężnej przez dostawcę towarów na rzecz nabywcy, za przekroczenie określonych progów obrotu, nie może być utożsamiane z jakimkolwiek świadczeniem dokonywanym przez nabywcę towarów na rzecz dostawcy.
Na skutek wydanej uchwały NSA, Minister Finansów wydał interpretację ogólną z dnia 27 listopada 2012 r., nr PT3/033/10/423/AEW/12/PT-618, w której wyraził pogląd, że kwoty wypłacane kontrahentom jako premie pieniężne za zakup określonej ilości towarów stanowią rabat, który można udokumentować za pomocą faktury korygującej odnoszącą się do wszystkich transakcji dokonywanych w danym okresie, za który przyznawana jest premia. Jak zostało bowiem wskazane przez organ podatkowy: ?premie pieniężne, czy też bonusy otrzymywane przez nabywcę od dostawcy za dokonanie nabycia określonej ilości towarów, czy uzyskanie określonego poziomu wartości sprzedanych towarów, co do zasady, nie są wynagrodzeniem za świadczenie usługi, a wypłacenie takiej premii nie kreuje odrębnej od dostawy towaru czynności objętej podatkiem od towarów i usług. Nie może bowiem wystąpić taka sytuacja faktyczna, która stanowiłaby jednocześnie dostawę towaru i świadczenie usług.?

Małgorzata Słomka
doradca podatkowy nr wpisu 09900
malgorzata.slomka@isp-modzelewski.pl
(022) 517 30 64

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=789&start=4