Projekt tzw. tarczy antykryzysowej – aktualizacja

30 marca, 2020 1:05 pm

Kategorie: , , , ,

 

W ramach szerokiego pakietu rozwiązań wchodzących w skład tzw. tarczy antykryzysowej, MF opracowało nowe rozwiązania w zakresie przesunięcia kolejnych terminów istotnych dla przedsiębiorców, związanych ze złożeniem deklaracji podatkowych (PIT i CIT), czy też sprawozdań finansowych. Niebawem ma być również uchwalony projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (specustawa).

 

I.  Nowe propozycje MF ? projekty rozporządzeń

 

1)  Wydłużenie terminu do złożenia zeznania i wpłaty CIT (projekt rozporządzenia) ? dotyczy podatników, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. i zakończy się przed dniem 1 kwietnia 2020 r., z tym że dla podatników:

a) osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, a także tych podatników, którzy są podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dla których przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 tej ustawy stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów ? termin zostanie przesunięty do dnia 31 lipca 2020 r.,

b) dla pozostałych podatników ? termin zostanie przesunięty do dnia 31 maja 2020 r.

2) Zapowiedzi działań legislacyjnych MF:

  • odroczenie obowiązków jednostek sektora prywatnego, publicznego, organizacji pozarządowych, związanych ze sporządzaniem sprawozdań finansowych, ich badaniem przez firmy audytorskie, zatwierdzaniem oraz udostępnianiem do wiadomości publicznej,
  • rozliczenie PIT ? do końca maja 2020 r.

 

II.    Projekt specustawy

1) Przesunięcie/wydłużenie terminów:

a) nowy JPK_VAT z deklaracją ? od 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników,

b) nowa matryca Stawek VAT ? od 1 lipca 2020 r. (od tej daty podatnikom będzie również przysługiwała ochrona wynikająca z WIS),

c) zawiadomienie ZAW-NR (zgłoszenie szefowi KAS płatności na rachunek spoza białej listy) ? z 3 do 14 dni w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,

d) przekazanie zaliczek na podatek od wynagrodzeń za marzec i kwiecień, pobranych przez:

  • pracodawców od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
  • płatników potrącających zaliczki od umów zlecenia i umów o dzieło oraz od przychodów z praw majątkowych

do 1 czerwca 2020 r.,

e)  zgłoszenia składane do Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego ? do 13 lipca 2020 r.

2)  Wsteczne rozliczenie straty ? stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy PIT i CIT będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. (w tym celu złożą korektę zeznań za 2019 r.); propozycja ta dotyczy osób, których przychody osiągnięte w br. spadną o co najmniej 50 proc. w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r.; odliczyć od dochodu z 2019 r. będzie można stratę do wysokości 5 mln zł (nadwyżka będzie odliczana w kolejnych latach);

3) Rezygnacja z uproszczonych zaliczek w 2020 r. i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów (zmiana dotyczy ?małych podatników?); podatnicy, którzy zrezygnują z uproszczonych zaliczek, za okres marzec ? grudzień 2020 r., obliczą zaliczki miesięczne od bieżących dochodów;

4)  Możliwość zawieszenia kontroli podatkowych, postępowań podatkowych, kontroli celno ? podatkowych w razie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii;

5)  Możliwość odstąpienia od obecności kontrolującego przy przeprowadzeniu czynności podlegającej kontroli celno-skarbowej lub od dokonania czynności przez kontrolującego ? dotyczy czynności w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, w szczególności ich wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, skażania, rozlewu, przyjmowania, magazynowania, wydawania, przewozu i niszczenia, oraz w zakresie stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii;

6)  Przedłużenie terminu do zapłacenia podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych za miesiące marzec ? maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r.; z możliwości tej będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody w danym miesiącu w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego będą niższe o co najmniej 50%; podatek ten będą mogli zapłacić w późniejszym terminie również ci podatnicy, którzy nie osiągali w poprzednim roku przychodów, ale w okresie marzec ? maj ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne w związku z koronawirusem;

7)  Wyłączenie tzw. złych długów w odniesieniu do dłużników, którzy powinni uwzględniać niezapłacone zobowiązania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy; ze zwolnienia z tego obowiązku będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody osiągnięte w okresach rozliczeniowych (miesięcznych albo kwartalnych) w stosunku do analogicznych okresów w 2019 r. zmniejszą się o co najmniej 50%; ze zwolnienia tego będą mogły skorzystać również te osoby, które nie osiągnęły w poprzednim roku przychodów, ale w 2020 r. ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne koronawirusa;

8)  Odliczenia w podatku PIT i CIT z tytułu darowizn (pieniężnych lub rzeczowych) przekazanych na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, w tym transport sanitarny, a także przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych;

9) Możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości za część roku dla przedsiębiorców, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu koronawirusa; ponadto organy wykonawcze gmin będą mogły przedłużyć termin płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. – nie dłużej niż do 30 września tego roku.

10)  Zmiany w schematach podatkowych oraz w cenach transferowych ? zawieszenie terminów zgłaszania szefowi KAS krajowych schematów podatkowych od 31 marca do 30 czerwca br. (nie dotyczy schematów transgranicznych); do 30 września br. przedłużony będzie termin na złożenie szefowi KAS lokalnej dokumentacji cen transferowych (dotyczy podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed 31 grudnia 2019 r.).

11)   Opłata prolongacyjna nie będzie naliczana z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu państwa (dotyczy decyzji o udzieleniu pomocy, które zostaną wydane na wniosek złożony w okresie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego albo 30 dni po ich odwołaniu).

12)  Wyłączenie kredytów udzielonych przez banki poszkodowanym przedsiębiorcom z podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych; Wartości aktywów wynikające z umów kredytów udzielonych przedsiębiorcom poszkodowanym wskutek pandemii koronawirusa, nie będą wliczane do podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych (dotyczy umów zawartych od momentu wejścia w życie projektowanej ustawy do 31 sierpnia 2020 r.).

13)  Przedłużenie terminu na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego o okres trzech miesięcy; Minister  Finansów ma  mieć również możliwość  przedłużenia w drodze rozporządzenia terminu wydania interpretacji indywidualnej o kolejne okresy, nie więcej niż o 3 miesięcy.

 

W razie podjęcia kolejnych działań legislacyjnych, niniejsza informacja zostanie zaktualizowana oraz uzupełniona o dodatkowe zagadnienia.