Projektowane zmiany w ordynacji podatkowej dotyczące katalogu dowodów oraz tajemnicy skarbowej

25 września, 2017 1:18 pm

Kategorie:

W dniu 15 września 2017 r. skierowano do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie Ordynacji podatkowej, który zakłada dodanie do katalogu dowodów dokumenty zgromadzone w toku działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej, wskazania trybu udostępniania kontrahentowi podatnika prowadzącego działalność gospodarczą informacji o sytuacji podatkowej podatnika, z wyłączeniem tajemnicy skarbowej. Przewiduje się również wprowadzenie nowych możliwości udostępniania informacji o kontrahentach.

Zgodnie z nowelizacją, art. 181 Ordynacji podatkowej ma otrzymać następujące brzmienie: ?Dowodami w postępowaniu podatkowym mogą być w szczególności księgi podatkowe, deklaracje złożone przez stronę, zeznania świadków, opinie biegłych, materiały i informacje zebrane w wyniku oględzin, informacje podatkowe oraz inne dokumenty zgromadzone w toku działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej, czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej oraz materiały zgromadzone w toku postępowania karnego albo postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe.?

 
W uzasadnieniu projektu wskazano, że zmiana brzmienia art. 181 powodowana jest chęcią wyeliminowania mogących powstać wątpliwości i negowania przez podatników wykorzystywania przez organy skarbowe dokumentów zgromadzonych w ramach czynności analitycznych. Zdaniem projektodawców ?wprowadzona zmiana pozostaje bez wpływu na toczące się postępowania, gdyż zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem (art. 180 § 1 ustawy)?.

 
Kolejna proponowana w nowelizacji zmiana Ordynacji podatkowej dotyczy art. 293 ustawy. Zakłada ona wyłączenie stosowania przepisów o tajemnicy skarbowej względem udostępniania kontrahentowi podatnika prowadzącego działalność gospodarczą informacji o:

  • niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innych dokumentów, do których złożenia był zobowiązany na podstawie przepisów podatkowych;
  • nieujęciu lub ujęciu przez podatnika w złożonej deklaracji lub innych dokumentach czynności, do których ujęcia był zobowiązany na podstawie przepisów podatkowych;
  • zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innych dokumentów składanych na podstawie ustaw podatkowych.

 
W nowelizacji zaproponowano również tryb udostępnienia tych informacji przez wskazanie w nowym art. 306ia ustawy, że organ podatkowy, na wniosek kontrahenta podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, będzie wydawał zaświadczenie w zakresie informacji wskazanych w projektowanym art. 293 § 3 ustawy, w tym informacji o niezłożeniu przez podatnika deklaracji pomimo upływu terminu na jej złożenie. Zaświadczenia będą wydawane zgodnie ze wzorem określonym przez Ministra Rozwoju i Finansów w rozporządzeniu wydawanym na podstawie art. 306j Ordynacji podatkowej.

 
Proponowane brzmienie przepisów nie definiuje kontrahenta ? mogą nim być wszystkie podmioty, które są stroną transakcji finansowej mającej na celu wymianę towaru lub usługi. Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o wydanie zaświadczenia może być każdy, kto jest kontrahentem podatnika prowadzącego działalność gospodarczą.

 
Zdaniem projektodawców powyższe ma na celu:

  1. ochronę podatników przed poniesieniem konsekwencji nieuczciwości kontrahentów;
  2. wprowadzenie procedury rzetelnej oceny kontrahentów;
  3. umożliwienie uzyskania przez podatnika informacji o sytuacji podatkowej kontrahenta.

 

 

Agata Strocka
Konsultant podatkowy
Główny specjalista w Dziale Audytu Podatkowego
agata.strocka@isp-modzelewski.pl
tel.: (22) 517 30 69

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=892&start=20