Projektowane zmiany w systemie ryczałtowym dla rolników

26 marca, 2019 9:15 am

Kategorie:

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa, który trafił do Sejmu RP w dniu 5 marca 2019 r. przewiduje zmiany w systemie ryczałtowym dla rolników.
System ryczałtowy dla rolników jest szczegółowo uregulowany w art. 115 ? 118 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Ma on na celu ułatwienie rolnikom prowadzenia działalności poprzez odciążenie ich od obowiązków spoczywających na pozostałych podatnikach (m.in. obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze). Jego celem jest również zrekompensowanie podatku uiszczonego przy zakupie środków do produkcji rolnej (którego ? korzystając ze zwolnienia od podatku ? rolnicy nie mogą odliczyć).

 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., dokonywana przez rolnika ryczałtowego sprzedaż produktów rolnych pochodzących z jego własnej działalności rolniczej oraz świadczenie przez niego usług rolniczych są zwolnione od podatku. Produkty rolne obejmują wyłącznie towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim.

 
Zgodnie z projektem nowelizacji, zmianie ulegną definicje produktów rolnych oraz usług rolniczych:

?Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

20) produktach rolnych ? rozumie się przez to towary pochodzące z własnej działalności rolniczej rolnika ryczałtowego oraz towary, o których mowa w art. 20 ust. 1c?1e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.);

21) usługach rolniczych ? rozumie się przez to:

a) usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU ex 01.6), z wyłączeniem usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex 01.62.10.0),

b) usługi związane z leśnictwem (PKWiU ex 02.40.10), z wyłączeniem patrolowania lasów wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne niż leśne (PKWiU ex 02.40.10.3),

c) usługi wspomagające rybactwo (PKWiU ex 03.00.7), z wyłączeniem usług związanych z rybołówstwem morskim (PKWiU 03.00.71.0),

d) wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi (PKWiU 77.31.10.0);?.

Zgodnie z powyższym, w projekcie rozszerzono katalog produktów rolnych przykładowo o następujące towary: orzeszki ziemne, kiwi, owoce tropikalne i podzwrotnikowe, rośliny wykorzystywane głównie w przemyśle perfumeryjnym, farmacji lub do celów owadobójczych, grzybobójczych i innych, ryby morskie, materiały roślinne w rodzaju stosowanych głównie do wyplatania, wyściełania, wypychania lub w farbowaniu lub garbowaniu ? przy założeniu, że pochodzą z własnej działalności rolnika ryczałtowego (dotychczasowy warunek). Konsekwencją tych zmian jest również uchylenie załącznika nr 2 (a także odniesienie do niego w definicji produktów rolnych zawartej w art. 2 pkt 20 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.).

 

 
Rafał Linka
Młodszy konsultant podatkowy
rafal.linka@isp-modzelewski.pl

 

Źródło: https://isp-modzelewski.pl/serwis/projektowane-zmiany-w-systemie-ryczaltowym-dla-rolnikow/