Przychody uzyskiwane z tytułu korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych

20 lipca, 2018 11:21 am

Kategorie:

Dnia 19 lipca 2018 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 
Zgodnie z tą ustawą zmieniającą wprowadzono nowe brzmienie art. 22 ust. 9b do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. Zmiana dotyczy przychodów uzyskiwanych z tytułu korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych i związanych z nimi uprawnieniem do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

 
Nowelizacja ta porządkuje i dodaje dziedziny, w odniesieniu do których można zastosować 50% koszty uzyskania przychodów. Zgodnie z nowym brzmieniem, dyspozycją przepisu objęte będę przychody uzyskiwane z tytułu: działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa; działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki; produkcji audialnej i audiowizualnej; działalności publicystycznej; działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej; działalności konserwatorskiej; prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia; działalności badawczo-rozwojowej, naukowo-dydaktycznej, naukowej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.  Zmiana ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 
Łukasz Cebula
Młodszy konsultant podatkowy
lukasz.cebula@isp-modzelewski.pl

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=958&start=12