Raportowanie do urzędu skarbowego transakcji z podmiotami powiązanymi

9 września, 2016 8:22 am

Kategorie:

Niektóre podmioty są obowiązane do informowania organów o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U).

Zgodnie z art. 82 ust 1 pkt 2 ustawy ? Ordynacja podatkowa osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są obowiązane do sporządzania i przekazywania bez wezwania informacji o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego. Informacje ORD-U sporządza się dla każdego nierezydenta oddzielnie (część C druku ORD-U) i składa raz w roku – w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku podatkowego przesyłając ją naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na adres siedziby albo miejsce zamieszkania podmiotu sporządzającego informację.

 
Wykazaniu w ORD-U podlegają tylko umowy, które powodują możliwość wywierania wpływu na nierynkową wartość przeprowadzanych między podmiotami transakcji. O zawarciu umowy poinformować należy, jeżeli doszło do transakcji między podmiotami, w których:

 • jedna ze stron tej umowy, bezpośrednio lub pośrednio, bierze udział w zarządzaniu lub kontroli drugiej strony umowy albo posiada udział w jej kapitale uprawniający do co najmniej 5% wszystkich praw głosu lub
 • inny podmiot, niebędący stroną umowy, równocześnie bierze udział, bezpośrednio lub pośrednio, w zarządzaniu lub kontroli podmiotów będących stronami umowy albo posiada udziały w kapitałach tych podmiotów uprawniające, w każdym z nich, do co najmniej 5% wszystkich praw głosu, lub
 • nierezydent, będący stroną umowy, posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo.

 
Obowiązek informacyjny na ORD-U powstaje wyłącznie w przypadku, jeżeli podmiot obowiązany do sporządzenia i przekazania informacji wiedział lub mógł wiedzieć, przy zachowaniu należytej staranności, o fakcie posiadania takich udziałów lub o fakcie posiadania przez nierezydenta przedsiębiorstwa, oddziału lub przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 
Obowiązek sporządzania druku i informowania organów skarbowych dotyczy tylko transakcji przekraczających pewne limity. I tak w stosunku do:

 • nierezydentów będących stroną umowy i  posiadających w Polsce przedsiębiorstwo, zakład lub przedstawicielstwo – w informacjach uwzględnia się umowy, w których jednorazowa wartość należności albo zobowiązań przekroczyła równowartość 5000 euro,
 • w dwóch pozostałych przypadkach natomiast – w informacjach uwzględnia się umowy, które zostały zawarte w roku podatkowym z tym samym nierezydentem, a suma należności albo suma zobowiązań wynikająca z tych umów przekroczyła równowartość 300 000 euro.

 
W deklaracji ORD-U uwzględnia się wartość należności lub zobowiązań wynikającą:

 • z umów sporządzonych w formie pisemnej lub
 • z wystawionych lub otrzymanych faktur albo rachunków potwierdzających zawarcie umowy, jeżeli w umowie nie określono wartości należności lub zobowiązań albo umowa nie ma formy pisemnej.

 
Kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na walutę polską według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym:

 • zawarto umowę lub
 • wystawiono faktury albo rachunki potwierdzające zawarcie umowy.

 
Obowiązek ujmowania na ORD-U danych z zawieranych transakcji nie dotyczy umów:

 • zawartych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych;
 • objętych, zgodnie z odrębnymi przepisami, tajemnicą państwową lub bankową;
 • związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnot samorządowych, w szczególności z usługami komunalnymi.

 
W sytuacji niezłożenia informacji ORD-U w terminie określonym przepisami prawa podatkowego, podatnik popełnia przestępstwo skarbowe określone w art. 80 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy, które zagrożone jest karą grzywny do 120 stawek dziennych. W przypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w tym przepisie podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

 
Złożenie informacji ORD-U po terminie przewidzianym przepisami prawa podatkowego wiąże się ze złożeniem przez podatnika aktu czynnego żalu, w którym należy podać przyczyny niezłożenia niniejszej informacji w terminie.

Małgorzata Słomka
doradca podatkowy nr wpisu 09900
malgorzata.slomka@isp-modzelewski.pl
(022) 517 30 64

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=817&start=15