Rozpoznanie kosztu uzyskania przychodu z tytułu premii wypłacanych pracownikom w momencie kiedy stają się należne

16 grudnia, 2015 8:46 am

Kategorie:

Premie wypłacane pracownikom nie będą kosztem podatkowym spółki w roku, za który są naliczane. Będą one kosztem podatkowym spółki w roku kolejnym, czyli w roku, w którym stają się należne. W szczególności będą one kosztem podatkowym miesiąca, w którym dokonana zostanie oficjalna akceptacja oceny pracownika w systemie kadrowym spółki.

W celach wykonywania usług na podstawie zawartych umów, spółki zatrudniają pracowników na umowę o pracę. Zgodnie z regulaminami wynagradzania, po spełnieniu określonych warunków, pracownicy, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, uprawnieni są do otrzymania m.in. premii rocznej. Regulaminy wynagradzania wskazuje, że premia za dany rok powinna zostać pracownikowi wypłacona w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia tego roku. Z uwagi na fakt, iż rok obrotowy spółek często pokrywa się w rokiem kalendarzowym, premie za określony rok są pracownikom wypłacane do końca lutego roku kolejnego. Premie te są wypłacane wtedy, gdy pracownik zostanie pozytywnie oceniony. Wysokość wypłacanej premii zależy najczęściej od wyników finansowych Spółki za rok, w którym premia jest wypłacana. Powstaje uzasadniona wątpliwość wśród podatników czy premie wypłacane pracownikom są kosztem podatkowym Spółki w roku, w którym stają się należne, to jest w roku, w którym dokonana zostanie oficjalna akceptacja oceny pracownika w systemie kadrowym Spółki. Organ podatkowy podkreślił, że określenie momentu zaliczenia wydatków z tytułu premii rocznej do kosztów podatkowych spółki jest możliwe, gdy ustalony zostanie moment, zgodnie z którym dodatkowy składnik wynagrodzenia stanie się należny pracownikowi. Z uwagi na brak definicji ?należnego wynagrodzenia? w ustawie podatkowej ? w oparciu o wykładnię literalną w ocenie organów podatkowych należy przyjąć, że o ?należnym? wynagrodzeniu można mówić wówczas, gdy należności te zostały ustalone (przesądzone) lub są niesporne. W podobnym tonie wypowiedział się również Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 28 stycznia 2003 r., sygn. akt SA/Bd 106/03) uznając, że przychody ?należne?, to przychody ?przysługujące komuś?. System przyznawania premii rocznych w przedmiotowej spółce, należy uznać w ocenie organu, że dodatkowe wynagrodzenie w postaci premii rocznej staje się należne pracownikowi w momencie ostatecznego zakończenia procesu przyznawania ocen (tj. po uzyskaniu formalnej akceptacji w strukturach firmy), co ma miejsce w roku kalendarzowym następującym po roku, za który premia jest kalkulowana. Dopiero bowiem w tym momencie materializuje się uprawnienie pracowników do żądania wypłaty rocznej premii, a także możliwe jest określenie ostatecznej kwoty premii, której wysokość ustalana jest po weryfikacji wyników finansowych Spółki. Dopiero w momencie zakończenia procesu ocen rocznych pracowników i uzyskania przez pracownika informacji o tym, że premię otrzyma oraz o kwocie tej premii, co ma miejsce już w następnym roku podatkowym, następuje ziszczenie się warunku uprawniającego do otrzymania premii za dany rok podatkowy. Takie stanowisko zajął Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 grudnia 2015 r. roku, znak IPPB6/4510-348/15-2/AK.

Reasumując, należy uznać, że spółki będą miały prawo do tego, aby zaliczyć kwotę premii do kosztów podatkowych w roku następującym po roku, za który premia jest obliczana. W szczególności, koszt ten będzie mógł być rozpoznany w miesiącu, w którym zapadnie ostateczna decyzja, co do wypłaty premii danemu pracownikowi, czyli w miesiącu, w którym zostanie dokonana oficjalna akceptacja oceny pracownika w systemie kadrowym spółki, o ile wypłata premii nastąpiła w terminie do 2 miesięcy od zakończenia roku, za który premia jest wypłacana.

Piotr Wesołowski
konsultant podatkowy
piotr.wesołowski@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60 wew. 255

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=767&start=6