Sankcje podatkowe za nierzetelne rozliczanie podatku od towarów i usług

31 stycznia, 2017 1:02 pm

Kategorie:

Nowelizacja ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r., wprowadziła sankcje podatkowe za nierzetelne rozliczanie podatku od towarów i usług.

Resort finansów odpowiadając na interpelację poselską nr 826, dotyczącą ustalania dodatkowego zobowiązania w przypadku nieterminowej wpłaty podatku od towarów i usług wskazał, że zaniżenie kwoty podatku należnego lub zawyżenie kwoty podatku naliczonego będzie skutkować nałożeniem kary w wysokości 30 % kwoty zaniżenia lub zawyżenia. Przewidziano także podwyższoną sankcję podatkową w wysokości 100 % w stosunku do podatników dopuszczających się oszustw podatkowych, w tym odliczających podatek z tzw. pustych faktur.
Resort podkreślił, że celem wprowadzonego rozwiązania jest bowiem sankcjonowanie określonych zachowań związanych z nieprawidłowym rozliczeniem podatku od towarów i usług w deklaracjach podatkowych zwłaszcza wynikających z udziału w nadużyciach i oszustwach podatkowych.
Dodatkowe zobowiązanie podatkowe ustalane jest w przypadku, gdy w złożonej deklaracji podatkowej podatnik wykazał:

  • kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej,
  • kwotę zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej,
  • kwotę różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy wyższą od kwoty należnej,
  • kwotę zwrotu różnicy podatku lub kwotę zwrotu podatku naliczonego, lub kwotę różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy, a powinien wykazać kwotę zobowiązania podatkowego podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego,
  • bądź też nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego.

Resort zapewnia, że przedmiotowe sankcje w podatku od towarów i usług nie będą ustalane w przypadku jedynie opóźnienia w zapłacie zobowiązania wynikającego ze złożonej deklaracji.
Przepisy dotyczące sankcji nie będą stosowane:

  1. jeżeli przed dniem wszczęcia kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego podatnik złożył odpowiednią korektę deklaracji podatkowej albo złożył deklarację podatkową z wykazanymi kwotami podatku oraz wpłacił na rachunek urzędu skarbowego kwotę wynikającą ze złożonej deklaracji albo jej korekty wraz z odsetkami za zwłokę;
  2. w przypadku gdy zaniżenie kwoty zobowiązania podatkowego lub zawyżenie kwoty zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, wiąże się z popełnionymi w deklaracji błędami rachunkowymi lub oczywistymi omyłkami, albo z nieujęciem podatku należnego lub podatku naliczonego w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy, a podatek należny lub podatek naliczony został ujęty w poprzednich okresach rozliczeniowych lub w okresach następnych po właściwym okresie rozliczeniowym, jeżeli nastąpiło to przed dniem wszczęcia kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego;
  3. w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe.

Malwina Sik
Młodszy konsultant podatkowy
malwina.sik@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=846&start=3