Skutki podatkowe umorzenia pożyczki

5 lipca, 2016 8:13 am

Kategorie:

Spółka komandytowa nie posiada osobowości prawnej, nie jest zatem podatnikiem podatków dochodowych, a dochody tej spółki nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników tej spółki.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 10 czerwca 2016 r., nr ILPB1/4511-1-398/16-2/KS rozpatrzył sprawę dotycząca datku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia pożyczki.

 
Przedmiotowe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym. Podatnik jest komandytariuszem w spółce komandytowej posiadającej siedzibę w Polsce. Drugim komandytariuszem w spółce komandytowej jest osoba fizyczna ? brat podatnika. Brat ten udzielił spółce pożyczek. W najbliższych miesiącach zamierza on dokonać umorzenia udzielonych spółce pożyczek. W związku z tym pojawiła się wątpliwość, czy w związku z umorzeniem pożyczek udzielonych spółce komandytowej przez brata, po stronie podatnika powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 
Organ podatkowy stanął na stanowisku, że udzielenie przez brata podatnika pożyczki na rzecz spółki komandytowej, w której podatnik jest wspólnikiem, spowoduje powstanie po jego stronie przychodu z działalności gospodarczej z tytułu nieodpłatnych świadczeń, zgodnie z treścią art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku spółki komandytowej. Organ podatkowy uznał, że spółka uzyska bowiem prawo do nieodpłatnego korzystania z cudzego kapitału (brata podatnika). Mając jednakże na względzie fakt, że spółka komandytowa, w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest podatnikiem, w ocenie organu  obowiązek podatkowy z tego tytułu powstanie po stronie podatnika, jako wspólniku tej spółki. W odniesieniu do podanka nie znajdzie zastosowania zwolnienie z opodatkowania wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organ podatkowy wskazał, że beneficjentem nieodpłatnego świadczenia w przedmiotowym stanie faktycznym, będzie spółka komandytowa, a więc odrębny od jej wspólników podmiot prawny, posiadający odrębny majątek, a nie poszczególni wspólnicy tej spółki. W związku z tym w ocenie organu powyższe zwolnienie z opodatkowania w rozpatrywanej sprawie nie znajdzie zastosowania.

 
Reasumując udzielenie spółce komandytowej pożyczki przez brata podatnika spowoduje, że podatnik osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym w rozpatrywanej sprawie nie znajdzie zastosowania zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Piotr Wesołowski
konsultant podatkowy
piotr.wesoł owski@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60 wew. 255

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=807&start=11