Skutki przekroczenia przez cudzoziemca okresu 183 dni pobytu w polsce, gdy brak certyfikatu rezydencji

28 września, 2015 2:52 pm

Kategorie:

Po przekroczeniu okresu 183 dni w roku podatkowym, przychody otrzymywane przez osobę fizyczną podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych od początku okresu przebywania na terytorium Polski w danym roku podatkowym. Osoba fizyczna jest polskim rezydentem podatkowym od początku roku podatkowego.

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej uważa się również osobę fizyczną, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. W przypadku, gdy osoba fizyczna nie przedłoży płatnikowi certyfikatu rezydencji przekroczenie okresu przebywania w danym roku podatkowym w Polsce ponad 183 dni oznacza, że stała się ona osobą mającą miejsce zamieszkania w Polsce (art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Jeżeli zatem podatnik przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym, to zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy, brak podstaw do zastosowania przez płatnika art. 29 ust. 1 cytowanej ustawy. Osoba fizyczna przebywając na terytorium Polski powyżej 183 dni spełnia określony w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy warunek, pozwalający uznać, że posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Polski. W tej sytuacji płatnik obowiązany jest pobrać podatek na zasadach ogólnych. Zasada ta będzie miała zastosowanie ?wstecz?, tzn. po przekroczeniu okresu 183 dni w roku podatkowym przychody otrzymywane przez osobę fizyczną podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych od początku okresu przebywania na terytorium Polski, w danym roku podatkowym.

Od całości ww. dochodów podatek na zasadach ogólnych będzie obowiązana zapłacić osoba fizyczna, sporządzając roczne zeznanie podatkowe, w którym kwotę podatku pobranego przez płatnika wykaże jako zaliczkę na podatek.

W przypadku jednak, gdy płatnik nie posiada wiedzy co do okresu, w którym podatnik będzie przebywać na terytorium Polski, to powinien od momentu pierwszej wypłaty do momentu przekroczenia okresu 183 dni w roku podatkowym ? stosownie do art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy ? pobierać zryczałtowany 20%-towy podatek dochodowy.

W deklaracji PIT-4R płatnik powinien wykazać także pobrany zryczałtowany podatek, a w informacji PIT-11 przychód, od którego wcześniej był pobierany zryczałtowany podatek w wysokości 20%, wraz z pobraną zaliczką na podatek, tak aby umożliwić zleceniobiorcy poprawne rozliczenie tego przychodu w zeznaniu.

Reasumując, po przekroczeniu okresu 183 dni w roku podatkowym, przychody otrzymywane przez osobę fizyczną podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych od początku okresu przebywania na terytorium Polski w danym roku podatkowym. Osoba fizyczna jest polskim rezydentem podatkowym od początku roku podatkowego.

Andrzej Łukiańczuk
Doradca podatkowy nr 10266
andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60 wew. 129