Skutki w podatku od towarów i usług wymiany reklamacyjnej towaru

1 kwietnia, 2016 9:32 am

Kategorie:

Czynności faktyczne polegające na zastąpieniu u sprzedawców produktów wadliwych na niewadliwe nie stanowią odrębnej dostawy towarów, zgodnie z art. 7 ustawy, a zatem nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ustawy.

Uregulowania dotyczące gwarancji sprzedanych rzeczy są zawarte w art. 556 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne). W myśl art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego, w wypadku gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.
Wymiana towaru wadliwego na niewadliwy nie wywołuje żadnych skutków prawnych na gruncie ustawy o VAT. Nie ma obowiązku wystawienia faktury korygującej. Wymianę w ramach gwarancji należy udokumentować jakimkolwiek magazynowym dokumentem wewnętrznym. Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego z dnia 31 stycznia 2014 r. (IPPP3/443-628/12/14-7/S/SM):
? (?) Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług opisanej transakcji wymiany ww. samochodu na inny w ramach ugody sądowej lub wyroku sądu, a co za tym idzie obowiązku ponownego wystawienia faktury VAT.
Biorąc pod uwagę powołane regulacje prawne stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie nie dochodzi do dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, bowiem pomiędzy Wnioskodawcą a klientem nie występuje wzajemna relacja zobowiązaniowa, wiążąca się z wykonaniem danej czynności w zamian za wynagrodzenie.
Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, iż transakcja następowałaby w związku z udzieloną gwarancją przez Wnioskodawcę. Z powyższych przepisów wynika natomiast, że czynność gwarancji polegająca m.in. na dostarczeniu rzeczy wolnej od wad, jest realizowana przez gwaranta na rzecz kupującego, w związku z niezgodnością towaru z umową sprzedaży. Prawo do otrzymania świadczeń gwarancyjnych klient nabywa w momencie zakupu. Zatem wydanie przez gwaranta w ramach gwarancji – na rzecz klientów do tego uprawnionych – towaru wolnego od wad, nie ma charakteru odpłatnej dostawy, gdyż zapłaty za towar już raz dokonano w ramach pierwotnej sprzedaży.
Biorąc pod uwagę powyższe oraz powołane regulacje prawne należy stwierdzić, że wymiana przez Wnioskodawcę samochodu marki X. na inny samochód, mająca charakter nieodpłatny, nie będzie w związku z tym stanowić czynności zrównanej z odpłatną dostawą, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy.
W konsekwencji, czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a co za tym idzie nie wymaga udokumentowania jej poprzez wystawienie faktury VAT.
Stanowisko w tym zakresie jest zatem prawidłowe.?
Czynności faktyczne polegające na zastąpieniu u sprzedawców produktów wadliwych na niewadliwe nie stanowią odrębnej dostawy towarów, zgodnie z art. 7 ustawy, a zatem nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ustawy. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega jedynie dostawa towarów pod tytułem odpłatnym, a zatem kiedy jest ona realizowana pod tytułem nieodpłatnym – nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wydanie towaru w ramach reklamacji nie ma charakteru odpłatnej dostawy, w związku z tym nie podlega opodatkowaniu. Pamiętać jednak należy, że nabycie dodatkowego wyposażenia, udokumentowane odrębną fakturą VAT rodzi konsekwencje w podatku od towarów i usług oraz jest niezależne od wymiany w ramach reklamacji.
Oliwia Mórawska
młodszy konsultant podatkowy
oliwia.morawska@isp-modzelewski.pl

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=786&start=2