Specustawa ? rozwiązania dla pracodawców i przedsiębiorców

17 kwietnia, 2020 11:03 am

Kategorie: , , , ,

Ochrona miejsc pracy i dofinansowanie do wynagrodzeń

Dla pracodawców, których obroty gospodarcze spadły w następstwie wystąpienia COVID-19, przewidziane zo­stało świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy oraz wypłata z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników.

Pracownikiem jest osoba fizyczna, która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z pracodawcą w sto­sunku pracy. Regulacje stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepi­sy dotyczące zlecania, albo która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz praco­dawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

Za spadek obrotów gospodarczych uznaje się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01.2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID-19, lub

2) nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Przewidziano dwa świadczenia:

 • w przypadku objęcia pracownika przestojem ekonomicznym z powodu spadku obrotu gospodarczego w następstwie wystąpienia COVID-19 pracodawca wypłaca wynagrodzenia obniżone nie więcej niż o 50% ale nie niższe niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy; obni­żone wynagrodzenie pracownika jest dofinansowane ze środków FGŚP w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy;
 • 2) w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 pracodawca może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagro­dzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie ze środków FGŚP przysługuje do wysokości połowy obniżonego wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.
 • Dofinansowania powyższe nie przysługują jednak wobec pracowników, których wynagrodzenie w miesiącu po­przedzającym złożenie wniosku przez przedsiębiorcę było wyższe niż 300% przeciętnego wynagrodzenia z poprzed­niego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS.
 • Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy pracodawca ustala w porozumieniu zawieranym z organizacją związkową albo przedstawicielami pracowników.
 • Oba świadczenia przysługują przez łączny okres 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wypłatę świadczeń. Pra­codawca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową na dofinansowanie przez okres dofinansowania oraz po jego zakończeniu przez okres równy temu okresowi.
 • Dofinansowanie części wynagrodzeń pracowników i składek ZUS
 • W przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19 pracodawcy może zostać przyznane dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubez­pieczenia społeczne.
 • Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościo­wym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych mie­sięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po 01.01.2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzo­wych roku poprzedniego. Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przy­padku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
 • Dofinansowanie, w przypadku spadku obrotów o:
 • co najmniej 30% ? może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wy­nagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wyna­grodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
 • co najmniej 50% ? może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wy­nagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wyna­grodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
 • co najmniej 80% ? może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wy­nagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wyna­grodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

 

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o za­trudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową, o której mowa w ust. 1, oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Dofinansowanie to może być przyznane od dnia złożenia wniosku (który składany jest do powiatowego urzędu pracy) na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Pracodawca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową na dofinansowanie przez okres dofinansowania oraz po jego zakończeniu przez okres równy temu okresowi.

Dofinansowanie do działalności tzw. samozatrudnionych

Wyżej opisane rozwiązanie stosuje się analogicznie dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi nieza­trudniającymi pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, w celu dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Dofinansowanie, w przypadku spadku obrotów o:

 • co najmniej 30% ? może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 • co najmniej 50% ? może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 • co najmniej 80% ? może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie

? na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o pro­wadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zo­stało dofinansowanie, oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.

Zwolnienie ze składek ZUS dla mikrofirm

Dla przedsiębiorców zatrudniających do 9 osób zostało przewidziane zostało zwolnienie ze składek ZUS przez 3 miesiące tj. od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujących dla niego osób. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fun­dusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Przedsiębiorca oraz pracujący na jego rzecz pracownicy zachowują prawo od świad­czeń zdrowotnych i ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Zwolnienie przysługuje, jeżeli przedsię­biorca był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.

Analogiczne zwolnienie przysługuje tzw. samozatrudnionym ? zwalnia się ich z obowiązku opłacenia nieopłaco­nych należności z tytułu składek na jego obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, do­browolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., pod warunkiem prowadzenia działalności przed 1 lutego 2020 r. i gdy przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyska­ny w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Dla mikroprzedsiębiorców została przewidziana jednorazowa pożyczka w wysokości do 5.000,00 zł, wypłacana ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsię­biorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. Pożyczka jest oprocentowana w wyso­kości 0,05%, zaś okres jej spłaty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzed­siębiorca ten przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. We wniosku o umorzenie mikroprzed­siębiorca oświadcza o nie zmniejszeniu stanu zatrudnienia.

Wejście w życie

Zmiany, o których mowa powyżej weszły w życie z dniem 31 marca 2020 r.