Split payment ? podzielona płatność ? planowane zmiany od 2021 r.

2 października, 2020 9:34 am

Kategorie:

Z początkiem 2021 r. do ustawy o VAT mają zostać wprowadzone zmiany w zakresie mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment). Nowelizacja ma na celu likwidację wątpliwości interpretacyjnych.

Split payment – dla kogo obowiązkowy, a dla kogo dobrowolny?

W pierwszej kolejności w ustawie o VAT doprecyzowane zostaną przepisy odnoszące się do kwoty, od której mechanizm podzielonej płatności staje się obowiązkowy. Aktualne sformułowanie, że ?kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. ? Prawo przedsiębiorców? wciąż budzi wątpliwości, ponieważ jak wskazano w uzasadnieniu projektu: ?Pojawiły się opinie części ekspertów, że taki przepis oznacza, że obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności dotyczy wyłącznie faktur, których wartość brutto wynosi dokładnie 15 000 zł. W celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości proponuje się odniesienie wprost, że chodzi o faktury w których wartość brutto przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość, w przypadkach gdy kwoty na fakturze wyrażane są w walucie obcej?. Uwzględniając powyższe, transakcje opiewające na wskazaną wyżej kwotę, przy spełnieniu pozostałych warunków, obowiązkowo podlegać będą mechanizmowi podzielonej płatności. Należy podkreślić, że do faktur na których wskazana zostanie kwota niższa, mechanizm podzielonej płatności można zastosować dobrowolnie.

Uwolnienie środków z rachunku VAT

Ponadto resort finansów zamierza wprowadzić m.in. zmianę polegającą na niestosowaniu mechanizmu split payment również względem potrąceń pozakodeksowych.

Zgodnie z treścią projektu rozszerzona ma zostać także grupa podmiotów upoważnionych do występowania z wnioskiem o uwolnienie środków z rachunku VAT o podmioty, które nie są podatnikami VAT a posiadają środki na rachunku VAT. ?Zmiany w art. 108b są niezbędne, gdyż dotychczasowe funkcjonowanie mechanizmu podzielonej płatności pokazało, że zdarzają się przypadki dokonywania płatności w mechanizmie podzielonej płatności na rzecz podmiotów, które nie są podatnikami podatku VAT. Taka sytuacja występuje przykładowo przy realizacji zajęcia wierzytelności? ? wskazują projektodawcy.

Od przyszłego roku podatnicy będą mogli także dokonywać płatności z rachunku VAT kwot z tytułów podatku VAT od importu usług oraz należności celnych na rzecz agencji celnych.

Ministerstwo Finansów planuje również rozwinięcie systemu korzyści dla podatników w związku ze stosowaniem mechanizmu. W sytuacji zapłaty danej faktury przy zastosowaniu split payment (do wysokości kwoty zapłaconej w tym mechanizmie) nie będzie stosowana sankcja określona w art. 112b ust. 2a.

Wskazane wyżej zmiany mają zostać wprowadzone na mocy projekt ustawy z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy ? Prawo bankowe. Projekt został skierowany do podpisu Ministra Finansów.