Sposoby wszczęcia kontroli celno skarbowej od dnia 1 marca 2017 r.

6 marca, 2017 3:13 pm

Kategorie:

Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej wszczęcie kontroli celno-skarbowej następuje z urzędu, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej udzielonego kontrolującemu. Datą wszczęcia tej kontroli – w myśl art. 62 ust. 2 powołanej ustawy – jest dzień doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Jednakże ustawa przewiduje również tryb szczególny. Otóż na podstawie art. 62 ust. 3 ustawy o KAS, w przypadku podejrzenia, że nie są przestrzegane przepisy oraz okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne przeprowadzenie kontroli celno-skarbowej, jest ona wszczynana na podstawie okazywanej legitymacji służbowej. Jednocześnie – jak wynika z art. 284a § 2 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 94 ustawy o KAS – upoważnienie należy wówczas doręczyć kontrolowanemu nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli.

 
Podsumowując, ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej przewiduje wszczęcie kontroli celno ? skarbowej w dwóch trybach: na podstawie upoważnienia oraz ?na legitymację?.

Wojciech Safian
Doradca podatkowy nr wpisu 12 914
Szef Zespołu Audytu Podatkowego
w Oddziale Wielkopolskim
wojciech.safian@isp-modzelewski.pl
tel. 618483348

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=853&start=17