Sprzedaż nieruchomości z częścią budynku może być dostawą gruntu niezabudowanego

9 stycznia, 2018 2:19 pm

Kategorie:

Podatnik sprzedający grunt z częścią budynku, nad którym nie ma władztwa, nie może dokonać dostawy nieruchomości z uwzględnieniem tego budynku, a jedynie samego gruntu – wyjaśnił NSA.

 
W spornej sprawie nie było ustalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także nie wydano decyzji o warunkach zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Sporna nieruchomość została zabudowana werandą wybudowaną ze środków własnych przez wcześniejszych użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiedniej. Natomiast do przekroczenia granic nieruchomości doszło w wyniku odnowy operatu ewidencji gruntów i budynków, w której błędnie zostały ustalone granice nieruchomości.

 
Gmina, chcąc sprzedać działkę w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej stanowiącej współwłasność osób fizycznych, zadała pytanie we wniosku o interpretację indywidualną: czy ta sprzedaż nieruchomości będzie korzystać ze zwolnienia z VAT?

 
Zdaniem organu podatkowego nie można w takiej sytuacji zastosować zwolnienia podatkowego, ponieważ na działce będącej przedmiotem sprzedaży znajduje się budynek, co stanowi przesłankę do przyjęcia, że dokonując sprzedaży tego gruntu dokonuje się dostawy gruntu zabudowanego. Tym samym nie może mieć miejsca zastosowanie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (I SA/Wr 1212/15) również uznał, że gmina nie będzie miała prawa do zastosowania zwolnienia z VAT. WSA poparł argumentację organu i dodał, że według prawa cywilnego własność nieruchomości rozciąga się na rzecz ruchomą. Zdaniem sądu sens ekonomiczny takiej transakcji sprowadzać się będzie do przeniesienia własności gruntu zabudowanego.

 
Stanowiska organów podatkowych i WSA nie podzielił Naczelny Sąd Administracyjny (I FSK 17/16), który 13 grudnia 2017 r. uchylił zarówno wyrok, jak i interpretację indywidualną. NSA zwrócił uwagę na warunki i cel przeprowadzenia transakcji. Sąd drugiej instancji podkreślił fakt, że weranda przynależy do budynku znajdującego się na sąsiednim gruncie. Z tego wynika, zdaniem sądu, że weranda stanowi własność właścicieli gruntu sąsiedniego, a gmina nie ma prawa do rozporządzania tą częścią budynku w sensie prawnym i ekonomicznym. Konkludując, NSA uznał, że skoro gmina nie ma władztwa nad werandą, to nie może dokonać dostawy z jej udziałem. Konsekwencją tego jest zaaprobowanie poglądu, iż gmina będzie miała prawo do zastosowania zwolnienia z VAT.

 

Małgorzata Słomka
doradca podatkowy nr 09900
malgorzata.slomka@isp-modzelewski.pl
tel. 22 517 30 64

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=913&start=4