Stawki w podatku od towarów i usług w 2017 roku bez zmian

9 września, 2016 8:19 am

Kategorie:

W 2017 roku nie ulegnie zmianie wysokość stawek VAT w porównaniu do 2016 roku. Podstawowa stawka wyniesie, tak jak dotąd 23%.

Na konferencji po posiedzeniu rządu w dniu 25 sierpnia 2016 r. minister finansów Paweł Szałamacha przedstawił informację, że tak jak było zapowiadane wcześniej, stawka podatku od towarów i usług pozostanie bez zmian. Na pewno zostanie zatrzymana w przyszłym roku i rząd będzie reagować odpowiednio do wydarzeń w kolejnych latach, wówczas być może stawka się zmieni.

 
Należy wskazać, że od dnia 1 stycznia 2011 r. obowiązują podwyższone stawki podatku od towarów i usług. Podwyższenie stawki podstawowej (z 22% do 23%) oraz stawki obniżonej (z 7% do 8%) miało w założeniu być przejściowe (zakładano początkowo, że te podwyższone stawki będą obowiązywać nie dłużej niż do końca 2013 r.) – do czasu ustabilizowania finansów publicznych. Zatem stawka podstawowa podatku od towarów i usług wynosi obecnie 23%. Co prawda na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku, co do zasady, wynosi 22% (jednak w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy stawka ta wynosi 23%). Wobec ww. zapowiedzi ministra finansów należy się spodziewać przedłużenia tego terminu do końca 2017 r. ale będzie to wymagało oczywiście zmiany ustawy
Ustawa o VAT przewiduje aktualnie także stosowanie dwóch stawek tzw. obniżonych: 8% i 5%. Stawka VAT w wysokości 8% ma zastosowanie m.in.:  dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług. Z dniem 1 stycznia 2011 r. wprowadzono do polskiego systemu podatkowego drugą stawkę obniżoną w wysokości 5% (stawka ta nie ma charakteru przejściowego). Listę towarów objętych stawką 5% zawiera załącznik nr 10 do ustawy, który obejmuje podstawowe produkty żywnościowe, książki drukowane oraz wydawane na dyskach, taśmach i innych nośnikach oraz czasopisma specjalistyczne.

 
W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów oraz w eksporcie towarów stawka podatku wynosi 0%.

 
Stawka ryczałtu, w przypadku podatników świadczących usługi taksówek osobowych, którzy wybrali opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu, wynosi obecnie 4% (stawka ta ma charakter przejściowy do czasu obowiązywania stawki podstawowej w wysokości 23% i zastąpiła stawkę 3%). Przepisy ustawy upoważniają ministra właściwego do spraw finansów publicznych do obniżania w drodze rozporządzenia stawki podatku do wysokości 0%, 5% lub 8% dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług oraz do określania warunków stosowania stawek obniżonych.

 
Obecnie zakres towarów i usług, dla których obniżono stawkę podstawową jest określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.
Stawka zryczałtowanego zwrotu VAT rolnikowi ryczałtowemu wynosi 7% (art. 115 w związku z art. 146a pkt 3 ustawy).

 
Reasumując należy wskazać, że nie jest wielkim zaskoczeniem utrzymanie obecnych stawek w podatku od towarów i usług. Niestety w dalszym ciągu niewiadomą jest fakt, kiedy powrócą stawki, które obowiązywały przed dniem 1 stycznia 2011 r.

 
Piotr Zyśk
Konsultant podatkowy
piotr.zysk@isp-modzelewski.pl

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=817&start=3