Strategia podatkowa – obowiązek sporządzenia i opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej za 2020 r.

18 maja, 2021 12:19 pm

Kategorie: ,

 

W ramach obowiązującej od dnia 1 stycznia 2021 r. nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono obowiązek sporządzania tzw. strategii podatkowej.
Zgodnie z ustawą do przygotowywania i upubliczniania informacji dotyczącej realizowanej strategii podatkowej są zobowiązane następujące podmioty:

  • podatnicy o przychodach w roku podatkowym powyżej 50 mln EUR;
  • podatkowe grupy kapitałowe (bez względu na wielkość przychodów);

W przypadku grup kapitałowych strategia podatkowa musi uwzględniać zarówno grupę, jak i wszystkie spółki wchodzące w skład grupy.

Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej należy sporządzić w języku polskim oraz opublikować na stronie internetowej podatnika lub na stronie internetowej podmiotu powiązanego (jeśli podmiot nie posiada własnej strony www). Jednocześnie informację o opublikowaniu strategii należy przekazać do naczelnika urzędu skarbowego.
Publikacja sprawozdania z realizacji strategii podatkowej powinna nastąpić w terminie 12 miesięcy od zakończenia roku podatkowego. Zgodnie z wykładnią MF, oraz przy jednoczesnym braku jednoznacznych przepisów przejściowych, pierwsza informacja będzie dotyczyła strategii za 2020 r., a podatnicy, u których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, będą musieli ją opublikować do 31 grudnia 2021 r.
Przepisy nie określają zamkniętego katalogu danych, które mają być przekazywane w ramach publikowanej przez podatnika informacji o realizowanej strategii podatkowej. Wskazuje się jedynie, że w szczególności powinny to być:

  • informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego zapewniających ich prawidłowe wykonanie i dobrowolnych formach współpracy z organami KAS,
  • informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium RP wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych uwzględniających podział na podatki, których dotyczą,
  • informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi,
  • informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych lub podmiotów powiązanych. W tym zakresie, jak wynika z uzasadnienia projektu, wskazane powinny zostać przez podatnika informacje o łączeniu spółek, przekształceniu spółki w inną spółkę, wniesieniu wkładu do spółki w postaci przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części (w tym w ramach podziału spółki) oraz wymianie udziałów,
  • informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej oraz wiążącej informacji akcyzowej,
  • informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Zakres ujawnianych informacji powinien uwzględniać charakter, rodzaj i rozmiar prowadzonej działalności. Oznacza to, że może on zostać uzupełniony przez podatnika o informacje, które z jego perspektywy są istotne z uwagi np. na: charakter, rodzaj i rozmiar prowadzonej działalności.
W przypadku, gdy podatnik nie poda do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej podlegać będzie karze pieniężnej w wysokości do 250 000 zł.

 

Pobierz szczegółowe informacje (PDF)