Tarcza antykryzysowa ? ustawa oraz rozporządzenia

17 kwietnia, 2020 11:56 am

Kategorie: , , , ,

W ramach tzw. tarczy antykryzysowej opublikowano w dniu 27 marca 2020 r. rozporządzenie Ministra Finansów, dotyczące zmian w terminach na złożenie deklaracji CIT-8. Ponadto, w dniu 31 marca 2020 r. opublikowano rozpo­rządzenie Ministra Finansów w sprawie odłożenia terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok. Oba rozporządzenia weszły w życie z dniem ogłoszenia.

Jednakże najistotniejsze znaczenie dla podatników ma ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szcze­gólnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która co do zasady weszła w życie z dniem ogłoszenia, zatem z dniem 31 marca 2020 r. (dalej jako ?ustawa z dnia 31 marca 2020 r.?).

Przesunięcie terminu na złożenie CIT-8

Z dniem 27 marca 2020 r. przedłużono termin do złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty podatku do dnia 31 maja 2020 r. dla podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycz­nia 2020 r.

Natomiast dla podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 usta­wy o podatku dochodowym od osób prawnych, a także podatnicy, którzy są podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dla których przycho­dy z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 tej ustawy stanowią co najmniej 80% wszystkich przy­chodów, termin na złożenie CIT-8 oraz wpłatę podatku przesunięto do dnia 31 lipca 2020 r. W przypadku tych podmiotów przesunięcie dotyczy zeznań za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.

Przesunięcie terminu złożenia sprawozdania finansowego

Zgodnie z rozporządzeniem, termin złożenia przez podatników prowadzących księgi rachunkowe obowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego dla Krajowej Administracji Skarbowej w terminie określonym w art. 45 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedłuża się do dnia 31 lipca 2020 r.

Termin określony w zakresie sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy, prze­dłuża się o 90 dni, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego ? o 60 dni. Termin zakończenia inwentaryzacji, przedłuża się o 90 dni, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Ko­misji Nadzoru Finansowego ? o 60 dni.

Terminy określone w art. 49b ust. 9, art. 52 ust. 1 i 3, art. 53 ust. 1, art. 55 ust. 2c, art. 63c ust. 2 i 4, art. 63f ust. 1 i art. 63g ust. 4 ustawy o rachunkowości, przedłuża się o trzy miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego ? o 2 miesiące.

Specustawa ? zmiany podatkowe

Zmiany w terminach

Ustawa przewiduje przesunięcie bądź wydłużenie następujących terminów:

  1. a) nowy JPK_VAT z deklaracją ? od 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników,

Podstawa prawna: art. 58 pkt 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (zmiana art. 31 pkt 6 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. poz. 1520)

  1. b) nowa matryca Stawek VAT ? od 1 lipca 2020 r. (od tej daty podatnikom będzie również przysługiwała ochrona wynikająca z WIS),

Podstawa prawna: art. 63 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. w zakresie zmiany art. 7 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751 i 2200)

  1. c) zawiadomienie ZAW-NR (zgłoszenie szefowi KAS płatności na rachunek spoza białej listy) ? z 3 do 14 dni od dnia zlecenia przelewu w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii,

Podstawa prawna: art. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. w zakresie dodanego art. 15 zzn do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374)

  1. d) przekazanie zaliczek na podatek od wynagrodzeń za marzec i kwiecień ? do dnia 1 czerwca 2020 r. ? dotyczy zaliczek od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,

Podstawa prawna: art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. w zakresie dodanego art. 52o do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

  1. e) zgłoszenia składane do Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego ? do 13 lipca 2020 r.

Podstawa prawna: art. 52 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (zmiana art. 195 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o prze­ciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, 1520, 1655, 1798 i 2088)

Wsteczne rozliczenie straty

Stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych mogą odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. W tym celu powinni złożyć korektę zeznań za 2019 r.

Z pomocy tej mogą jednakże skorzystać wyłącznie podatnicy, których przychody osiągnięte w br. spadną o co najmniej 50 proc. w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r. Odliczyć od dochodu z 2019 r. można stratę do wysokości 5 mln zł (nadwyżka będzie odliczana w kolejnych latach).

 

Podstawa prawna: art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. w zakresie dodanego art. 52k ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; art. 6 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. w zakresie dodanego art. 38f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Rezygnacja z uproszczonych zaliczek w 2020 r.

Możliwość ta dotyczy ?małych podatników?, w przypadku poniesienia przez nich negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Podatnicy, którzy zrezygnują z uproszczonych zaliczek za okres marzec ? grudzień 2020 r., mogą obliczyć zaliczki miesięczne od bieżących dochodów. O rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek podatnicy informują w zeznaniu rocznym.

Podstawa prawna: art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. w zakresie dodanego art. 52r do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; art. 6 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. w zakresie dodanego art. 38j do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Zeznanie roczne PIT po terminie ? brak sankcji

Złożenie organowi podatkowemu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych po upływie terminu na jego złożenie, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 maja 2020 r., nie będzie skutkowało wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.

Podstawa prawna: art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. w zakresie dodanego art. 15zzj do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374)

Przedłużenie terminu dla podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych

Zmiana dotyczy zapłaty podatku za miesiące marzec ? maj 2020 r. Termin zapłaty podatku przesunięto do dnia 20 lipca 2020 r. Z możliwości tej podatnicy mogą skorzystać wyłącznie w przypadku poniesienia w danym miesiącu negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Ponadto uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody, w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego muszą być niższe o co najmniej 50%.

Podstawa prawna: art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. w zakresie dodanego art. 52p do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; art. 6 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. w zakresie dodanego art. 38h do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Wyłączenie tzw. złych długów przy obliczaniu zaliczek

Rozwiązanie to wprowadzono w odniesieniu do dłużników, którzy powinni uwzględniać niezapłacone zobowiązania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.

Ze zwolnienia z tego obowiązku mogą skorzystać podatnicy ponoszący negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, których przychody osiągnięte w okresach rozliczeniowych (miesięcznych albo kwartalnych) w stosunku do analogicznych okresów w 2019 r. zmniejszą się o co najmniej 50%.

Podstawa prawna: art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. w zakresie dodanego art.52q do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; art. 6 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. w zakresie dodanego art. 38i do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Odliczenia w podatku PIT i CIT z tytułu darowizn

Odliczenia dotyczą darowizn przekazanych na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia ko­ronawirusem dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, w tym transport sanitarny, a także przekazane Agen­cji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, przekazanych od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.

W przypadku darowizn, o których mowa powyżej, przekazanej:

1) do dnia 30 kwietnia 2020 r. ? odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny,

2) w maju 2020 r. ? odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny,

3) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. ? odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Podstawa prawna: art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. w zakresie dodanego art. 52n do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; art. 6 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. w zakresie dodanego art. 38g do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości

Rady gminy mają możliwość wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości za część roku dla przedsię­biorców, w związku z ponoszeniem przez nich negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Po­nadto organy wykonawcze gmin mogą przedłużyć termin płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwiet­niu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do 30 września tego roku.

Podstawa prawna: art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. w zakresie dodanego art. 15p i q do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374)

Zawieszenie terminów procesowych

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w:

1) postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,

2) postępowaniach egzekucyjnych,

3) postępowaniach karnych,

4) postępowaniach karnych skarbowych,

5) postępowaniach w sprawach o wykroczenia,

6) postępowaniach administracyjnych,

7) postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa,

8) kontrolach celno-skarbowych,

9) postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284),

10) innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw

? nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

 

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii będą prowadzone kontrole podatkowe i cel­no-skarbowe oraz postępowania podatkowe, bowiem prawodawca nie zawarł w specustawie regulacji zawiesza­jących te czynności.

Podstawa prawna: art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. w zakresie dodanego art. 15zzs do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374)

Możliwość odstąpienia od obecności kontrolującego przy przeprowadzeniu czynności podlegającej kontroli celno­-skarbowej lub od dokonania czynności przez kontrolującego

Zmiana dotyczy czynności w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, w szczególno­ści ich wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, skażania, rozlewu, przyjmowania, magazynowania, wydawania, przewozu i niszczenia, oraz w zakresie stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy w okresie obowiązy­wania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Podstawa prawna: art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. w zakresie dodanego art. 31zj do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374)

Zmiany terminów raportowania schematów podatkowych

Dokonano zawieszenia terminów zgłaszania szefowi KAS schematów podatkowych w rozumieniu art. 86a §1 pkt 10 Ordynacji podatkowej. W okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii (nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2020 r.) terminy na zgłoszenie nie rozpoczynają się a rozpoczęte podlegają zawieszeniu. Jednocześnie czynności dokonane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, promotorów, korzystających i wspomagających są skuteczne.

Podstawa prawna: art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. w zakresie dodanego art. 31y do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374)

Wydłużenie terminów na złożenie informacji o cenach transferowych

Dla podatników, których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed 31 grudnia 2019 r. przedłużony zostaje do dnia 30 września br. termin na złożenie szefowi KAS lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Podstawa prawna: art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 31 marca 2020 r w zakresie dodanego art. 31z do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374)

Brak naliczenia opłaty prolongacyjnej w przypadku rozłożenia na raty zapłaty podatku lub odroczenia terminu płatności podatku

W przypadku udzielenia na wniosek podatnika, złożony w okresie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego albo 30 dni po ich odwołaniu, ulg w postaci rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu państwa opłata prolongacyjna nie bę­dzie naliczana.

Podstawa prawna: art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. w zakresie dodanego art. 15za do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374)

 

Przedłużenie terminu na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego o okres trzech mie­sięcy

W przypadku wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. oraz złożonych od dnia wejścia w życie tej ustawy do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii wydłużeniu ulegają terminy trzymiesięczne o kolejne 3 miesiące.

Minister Finansów ma również możliwość przedłużenia w drodze rozporządzenia terminu wydania interpretacji indywidualnej o kolejne okresy, nie więcej niż o 3 miesięcy.

Podstawa prawna: art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. w zakresie dodanego art. 31g do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374)

Wejście w życie

Zmiany, o których mowa powyżej weszły w życie z dniem 31 marca 2020 r.