Udzielenie rabatu po dniu 1 stycznia 2016 r. z tytułu dostaw zrealizowanych do dnia 31 grudnia 2015 r.

28 września, 2016 9:01 am

Kategorie:

W niniejszym artykule omówiono zagadnienie momentu korygowania przychodu w związku z udzieleniem rabatu po 1 stycznia 2016 r. z tytułu dostaw zrealizowanych do dnia 31 grudnia 2015 r.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.  Przy tym w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r. powołana ustawa nie wskazywała momentu dokonania tej korekty. Jak stwierdził NSA w wyroku z dnia 12 lipca 2012 r. (II FSK 2653/10), skoro ustawodawca w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych nie określił żadnych reguł dotyczących korekty wartości należnego przychodu podatkowego w danym okresie rozliczeniowym, to nie ma podstaw prawnych, aby przyjmować, że dla daty rozliczenia takiej korekty przychodu netto i w konsekwencji dla określenia momentu (daty) powstania obowiązku podatkowego istotne znaczenie mają okoliczności związane z wystawieniem faktury korygującej, która obniżałaby lub zwiększałaby przychód. Zdaniem Sądu ?(?) bez względu na przyczynę wystawienia faktura korygująca, korekta wielkości przychodu powinna być rozliczona w okresie rozliczeniowym, w którym został już ujęty przychód należny z uwzględnieniem zasad określających datę powstania przychodu.? Tożsamy pogląd został wyrażony przez NSA w wyroku z dnia 1 października 2014 r. (II FSK 2134/12), w którym Sąd stwierdził, że jeśli jakieś zdarzenie wpływa na wartość zaksięgowanego dawniej przychodu, to korekta powinna dotyczyć okresu, w którym on powstał. Podobnie orzekają wojewódzkie sądy administracyjne, np. WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 28 sierpnia 2013 r. (I SA/Gl 191/13), WSA w Rzeszowie w wyroku z dnia 28 października 2013 r. (I SA/Rz 779/13), WSA w Łodzi w wyroku z dnia 16 października 2013 r. (I SA/Łd 945/13).
W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r. w myśl art. 12 ust. 3j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.
Zgodnie z przepisami przejściowymi nowe zasady dotyczące momentu korygowania przychodów stosuje się do korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów, uzyskanych lub poniesionych przed dniem 1 stycznia 2016 r.
Podsumowując należy stwierdzić, że w przypadku udzielenia rabatu związanego z dostawami zrealizowanymi do dnia 31 grudnia 2015 r., przychód koryguje się w dacie jego osiągnięcia (tzw. korekta wsteczna). Natomiast w przypadku, gdy rabat jest związany z dostawami zrealizowanymi od dnia 1 stycznia 2016 r. ? wówczas korekty można dokonać ?na bieżąco?.

Wojciech Safian
Doradca podatkowy nr wpisu 12 914
Szef Zespołu Audytu Podatkowego
w Oddziale Wielkopolskim
wojciech.safian@isp-modzelewski.pl
tel. 618483348

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=822&start=8