Ulga na działalność badawczo-rozwojową zastąpiła z dniem 1 stycznia 2016 r. ulgę na nabycie nowych technologii

2 marca, 2016 12:21 pm

Kategorie:

Z początkiem 2016 r. ulga na działalność badawczo-rozwojową zastąpiła ulgę na nabycie nowych technologii. Mechanizm tej ulgi pozwala wszystkim przedsiębiorcom ? niezależnie od branży czy wielkości ? odliczać od 10 do 30% wyodrębnionych w ewidencji kosztów kwalifikowanych działalności badawczo-rozwojowej.
W myśl art. 18d, dodanego do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. Za koszty kwalifikowane uznaje się:

  1. należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych7, w części finansowanej przez płatnika składek, jeżeli te należności i składki dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej;
  2. nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;
  3. ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;
  4. odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4.

W przypadku natomiast gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę lub wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia ? odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części ? dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie 3 lata podatkowe następujące bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.
Mechanizm ulgi na badania i rozwój pozwala od początku 2016 r. wszystkim przedsiębiorcom ? niezależnie od branży czy wielkości ? odliczać od 10 do 30% wyodrębnionych w ewidencji kosztów kwalifikowanych działalności badawczo-rozwojowej.
W myśl zarówno ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., jak i ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. działalność badawczo-rozwojowa jest to działalność twórcza, obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.
Należy pamiętać, że podobnie jak w przypadku ulgi na nabycie nowych technologii, która obowiązywała do końca 2015r. odliczeniu nie podlegają koszty kwalifikowane zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie (np. w formie dotacji). Ponadto z możliwości korzystania z omawianej ulgi zostały wykluczone podmioty prowadzące działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych.
Wprowadzenie ulgi na badania i rozwój jest elementem ?Programu Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r.?. Jest to program wykonawczy Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ?Dynamiczna Polska 2020?, będącej jedną z 9 sektorowych strategii zintegrowanych, które na poziomie krajowym mają zapewnić realizację celów rozwojowych polskiej gospodarki, określonych w Długookresowej i Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Głównym celem powyższego programu jest stworzenie konkurencyjnej, innowacyjnej i efektywnej gospodarki opartej na wiedzy i współpracy.

Oliwia Mórawska
młodszy konsultant podatkowy
oliwia.morawska@isp-modzelewski.pl

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=781&start=12