Usługa przechowywania danych na serwerach kontrahentów zagranicznych a podatek u źródła

13 września, 2018 2:43 pm

Kategorie:

Istnienie obowiązku obliczenia, pobrania oraz odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od należności za usługę przechowywania danych na rzecz podmiotów nie będących polskimi rezydentami podatkowymi bywa przedmiotem wątpliwości podatników. Odnosi się do nich m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 sierpnia 2018 r. (0111-KDIB1-2.4010.256.2018.1.MS).

 
Organ interpretacyjny nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika, że w przypadku korzystania z usługi przechowywania danych, w ramach której nie dochodzi do ich przetwarzania, a działalność kontrahenta nie będącego polskim rezydentem podatkowym polega jedynie na hostingu, tj. udostępnieniu powierzchni dyskowej oraz zapewnieniu odpowiedniej ochrony plików zamieszczonych na serwerze, podatnik ten nie ma obowiązku odprowadzenia podatku u źródła.

 
Podatnik argumentował, że wskazany przychód nie jest przychodem ze świadczenia usług przetwarzania danych lub świadczeń o podobnym charakterze w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej określanej jako: ?ustawa?). Odwołał się przy tym do wyroku z 27 marca 2015 r., (III SA/Wa 1758/14), w którym WSA w Warszawie przyjął, że ?świadczenie o podobnym charakterze to nie każde świadczenie niematerialne, ale tylko świadczenie równorzędne pod względem prawnym do świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu lub gwarancji i poręczeń?.

 
Dyrektor KIS potwierdził, że usługa przechowywania danych nie jest objęta dyspozycją art. 21 ust. 1 ustawy, niemniej  jednak uznał, że na podmiocie polskim, dokonującym wypłaty należności będącej źródłem przychodów określonych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy, uzyskanych na terytorium Polski przez podmioty zagraniczne, spoczywa obowiązek potrącenia podatku, bowiem katalog usług wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy jest katalogiem otwartym, na co wskazuje sformułowanie ?[?] oraz świadczeń o podobnym charakterze?,  a to oznacza, że chodzi również o takie świadczenia, które zasadniczo są podobne do wymienionych w tym przepisie, lecz mogą być np. inaczej określane.

 
Zdaniem organu podatkowego, sama nazwa umowy o świadczenie usługi nie może być wyłącznym czynnikiem determinującym daną usługę jako należącą do katalogu świadczeń podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych. Decydujące znaczenie dla stwierdzenia, że dane usługi mieszczą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem ma treść postanowień umowy zawartej z kontrahentem zagranicznym, a przede wszystkim charakter rzeczywiście wykonywanych świadczeń.

 
W ocenie Dyrektora KIS w przypadku ?usługi przechowywania danych? polegającej na ?udostępnianiu powierzchni dyskowej? oraz ?ochronie plików na serwerze?  występuje  korzystanie z urządzenia przemysłowego, a więc usługa wymieniona w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy. Ponieważ polskie przepisy podatkowe nie zawierają definicji urządzenia przemysłowego, organ interpretacyjny odwołując się do znaczenia słownikowego terminu ?urządzenie? postawił tezę, że pojęcie urządzenia przemysłowego należy rozumieć maksymalnie szeroko, ma ono charakter sformułowania ogólnego, mieszczącego w sobie wszelkie możliwe urządzenia stanowiące zespół elementów technicznych. Nie można go zatem zawężać do urządzeń wykorzystywanych bezpośrednio przy produkcji materialnej.

 
W świetle powyższego Dyrektor KIS uznał, że serwer stanowi mechanizm lub zespół elementów i służy do wykonywania określonych czynności, a zatem należy traktować go jako urządzenie przemysłowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy. W rezultacie ? w opinii organu – z tytułu zakupu usług przechowywania danych na serwerach kontrahentów zagranicznych, polski podmiot jest zobowiązany jako płatnik, do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 26 ust. 1, w związku z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy.

dr Joanna Kiszka
joanna.kiszka@isp-modzelewski.pl
tel. (32) 259 71 50

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=968&start=13