Usługi budowlane świadczone przez konsorcjum, a odwrotne obciążenie

5 września, 2017 12:21 pm

Kategorie:

W interpretacji indywidualnej z dnia 10 sierpnia 2017 r. (0111-KDIB3-1.4012.250.2017.2.BW) przedstawił stanowisko czy w sytuacji utworzenia konsorcjum powinno rozliczać podatek od towarów i usług w ramach odwrotnego obciążenia  w usługach budowlanych.

 

Wnioskodawca wraz z dwoma innymi firmami utworzyli konsorcjum w celu przystąpienia do przetargu i realizacji prac związanych z przyłączeniem do sieci. Jako lidera konsorcjum ustanowili Zakład Elektroinstalacyjny którego upoważnili do reprezentowania, podpisywania dokumentów, kontaktu oraz prowadzenia w imieniu wszystkich członków konsorcjum rozliczeń finansowych z zamawiającym.

 

Organ stwierdził, że konsorcjum nie może być uznane za podatnika od towarów i usług. W relacji zachodzącej pomiędzy stronami umowy konsorcjum (podatnikami VAT), dla potrzeb podatku od towarów i usług, nie należy oceniać na zasadach wewnętrznych rozliczeń konsorcjum, a przedsiębiorcy działający w ramach konsorcjum są odrębnymi podatnikami VAT. W konsekwencji działając w ramach konsorcjum powinni oni do wzajemnych rozliczeń stosować ogólne reguły wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do niej.

 

Lider Konsorcjum wystawia faktury na rzecz Zamawiającego, które będą obejmować zadania wykonane przez Wnioskodawcę (partnera), należy uznać, że Wnioskodawca jako partner Konsorcjum w tym schemacie występuje w charakterze podwykonawcy Lidera Konsorcjum, działającego w takim przypadku jako generalny wykonawca względem Zamawiającego. W świetle obowiązujących przepisów prawa oznacza to, że obowiązek rozliczenia podatku VAT od wykonanych przez Wnioskodawcę usług w tej sytuacji ciąży na – Liderze konsorcjum.

 

W konsekwencji, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 17 ust. 1h ustawy, Wnioskodawca jako Partner Konsorcjum świadcząc usługi budowlane wymienione w załączniku nr 14 do ustawy (o symbolu PKWiU 42.22.22.0 oraz 42.22.21.0) jest zobowiązany do wystawienia na rzecz Lidera Konsorcjum faktury bez podatku VAT, tj. z zastosowaniem mechanizmu odwróconego obciążenia, jako ?podwykonawca? robót budowlanych. Natomiast Lider jest podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT z tytułu części robót budowlanych zrealizowanych przez Partnerów (w tym Wnioskodawcę) udokumentowanych fakturą wystawioną na niego (w tym przypadku – nabywcę tych usług).

 

Aleksandra Garbarczyk

Młodszy konsultant podatkowy

aleksandra.garbarczyk@isp-modzelewski.pl

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=889&start=7