Usługi niematerialne w kosztach podatkowych

1 lipca, 2019 4:10 pm

Kategorie:

Obowiązujące od początku 2018 roku zmiany w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ograniczają m.in. prawo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na usługi niematerialne (np. doradcze). Przepis art. 15e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., co do zasady, należy stosować od dnia 1 stycznia 2018 r.

 
Wyjątek w tym zakresie wynika z art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej, zgodnie z którym podatnicy podatku CIT, których rok podatkowy rozpoczęty przed 1 stycznia 2018 r. jest inny niż kalendarzowy stosują do jego zakończenia przepisy ustawy o z dnia 15 lutego 1992 r.  w brzmieniu dotychczasowym (z wyjątkiem niedotyczącym tej regulacji). Tym samym ww. podatnicy są obowiązani do stosowania omawianej regulacji dopiero z początkiem roku podatkowego rozpoczętego po 1 stycznia 2018 r.

Zakres stosowania omawianego ograniczenia warunkowany jest kryteriami o charakterze przedmiotowo-podmiotowym. Ma ono zastosowanie:

– do usług i praw wskazanych w art. 15e ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.,

– świadczonych, bezpośrednio lub pośrednio, przez podmioty powiązane z podatnikiem lub podmioty mające miejsce zamieszkania albo posiadające siedzibę lub zarząd w kraju lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową; aktualna lista tych państw i terytoriów zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 maja 2017 r.

Za koszty poniesione pośrednio na rzecz kwalifikowanych podmiotów uważa się koszty poniesione na rzecz podmiotu niepowiązanego z podatnikiem, jeżeli rzeczywistym właścicielem należności z tytułów usług i praw podlegających limitowaniu lub ich części jest podmiot powiązany z podatnikiem lub podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w powyższym rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów.

Usługami, których wysokość może podlegać ograniczaniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów są usługi: doradcze, badania rynku, reklamowe, zarządzania i kontroli  przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz usługi o podobnym do nich charakterze.

Ograniczenie z art. 15e ustawy o z dnia 15 lutego 1992 r.  ma zastosowanie również do: opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw autorskich lub pokrewnych praw majątkowych, licencji, praw własności przemysłowej, know-how, usługi przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym w ramach zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze.

Ograniczeniu na podstawie omawianej regulacji nie podlegają koszty wyżej wymienionych ?kwalifikowanych? usług i praw, do łącznej kwoty nieprzekraczającej w ciągu roku 3 mln złotych. Tym samym, koszty wyżej wymienionych usług do tej wysokości mogą być w całości ujęte w kosztach uzyskania przychodów (o ile spełniają warunki ogólne uznania danego kosztu za koszt uzyskania przychodu), niezależnie od wysokości obowiązującego podatnika w danym okresie limitu. Kwota 3 mln złotych nie odnosi się przy tym do kosztu pojedynczej usługi, lecz do łącznej wysokości wszystkich ?kwalifikowanych? usług i praw. Kwota ta nie obejmuje podatku od towarów i usług. Jeżeli rok podatkowy podatnika jest dłuższy lub krótszy niż 12 miesięcy, kwotę progu, od którego oblicza się limit kosztów ?kwalifikowanych? usług i praw oblicza się mnożąc kwotę 250 tys. zł przez liczbę miesięcy roku podatkowego podatnika. W kwocie progu nie uwzględnia się kosztów ?kwalifikowanych? usług i praw wyłączonych z limitowania, np. kosztów bezpośrednio związanych ze świadczeniem przez podatnika usługi.

Limit wysokości ?kwalifikowanych? usług i praw, jaka może być przez podatnika zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, bazuje na wskaźniku EBITDA stosowanym w analizie finansowej przedsiębiorstw. Art. 15e ustawy o z dnia 15 lutego 1992 r.  odnosi go jednak do kategorii podatkowych, wynikających z prowadzonej przez podatników ewidencji podatkowej. Limit ten wynosi 5% kwoty ?podatkowej EBITDA? . Przy obliczaniu wysokości przychodów i kosztów nie bierze się pod uwagę przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo wolnych od podatku, jak również dotyczących ich kosztów uzyskania przychodów. Ponadto, sumę kosztów uzyskania przychodów oraz kwotę odsetek oblicza się bez uwzględnienia pomniejszeń wynikających ze stosowania omawianego ograniczenia, jak również z ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów nadwyżki kosztów finansowania zewnętrznego.

 
Kacper Wolak
Młodszy konsultant podatkowy

Kacper.wolak@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 77