Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej podpisana przez prezydenta

10 sierpnia, 2016 9:02 am

Kategorie:

Ustawa podpisana przez Prezydenta ma obowiązywać już od września tego roku.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1155), podatek będzie miał charakter przychodowy i obciąży bezpośrednio przychody z tytułu odpłatnego zbycia towarów. Kwota wolna od opodatkowania wyniesie 17 mln zł w skali miesiąca. Podatnikami nowej daniny będą sprzedawcy detaliczni, a przedmiotem opodatkowania stanie się przychód ze sprzedaży detalicznej.
Jak wynika z komunikatu kancelarii prezydenta RP, za sprzedaż detaliczną uznaje się dokonywanie na terytorium Polski, w ramach działalności gospodarczej zbywcy, odpłatnego zbywania towarów konsumentom (osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą nabywającym towary bez związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą oraz rolnikom ryczałtowym) na podstawie umowy zawartej w lokalu przedsiębiorstwa oraz poza lokalem przedsiębiorstwa ? także w przypadku gdy zbywaniu towaru towarzyszy świadczenie usługi odrębnie niezaewidencjonowanej.
Podstawę opodatkowania w nowym podatku stanowić będzie nadwyżka przychodów ze sprzedaży w danym miesiącu, która przekroczy 17 mln zł. Na przychód ten składają się kwoty z tytuły sprzedaży detalicznej, w tym również m.in. zaliczki, raty i zadatki. Przychód nie obejmie natomiast należnego podatku od towarów i usług. Stawki wyniosą 0,8 proc. podstawy opodatkowania (w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza 170 mln zł) oraz 1,4 proc. nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 mln zł.
Reasumując podatek przychodowy ma pozwolić na efektywne opodatkowanie zysków danego podmiotu w kraju ich osiągnięcia. Już niedługo przekonamy się na ile podatek ten będzie miał wpływ na konkurencję na rynkach.
Piotr Zyśk
Konsultant podatkowy
piotr.zysk@isp-modzelewski.pl

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=812&start=17