Uznanie za winnego w świetle regulacji art. 83§1 k.k.s. – utrudnianie przeprowadzenia postępowania

27 października, 2015 11:37 am

Kategorie:

W dniu 24 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy IV Wydział Karny Odwoławczy wydał wyrok utrzymujący w mocy wyrok Sądu Rejonowego z dnia 26 listopada 2014 r., w którym oskarżonego doradcę podatkowego, uznano za winnego popełnienia czynu stanowiącego przestępstwo skarbowe z art. 83§1 k.k.s.

Działanie oskarżonego polegało na utrudnianiu inspektorowi kontroli skarbowej przeprowadzenie postępowania kontrolnego, poprzez nieprzekładanie do kontroli żadnych dokumentów firmy kontrolowanego. Oskarżony umocowanego do reprezentowania kontrolowanego przed organami kontroli skarbowej zobowiązany do przedłożenia organowi kontrolnemu właściwej dokumentacji podatkowej, przez okres kilku miesięcy skutecznie odmawiał okazania tych dokumentów, tym samym w ocenie Sądu, utrudniał w rozumieniu art. 83§1 k.k.s. przeprowadzenie postępowania.

 
Sąd Okręgowy podzielił stanowisko Sądu I instancji, że świadomie prowadzonej przez oskarżonego obstrukcji postępowania kontrolnego, w żaden sposób nie usprawiedliwia, ani okoliczność, iż oskarżony był doradcą podatkowym, ani tym bardziej, pozostające w oczywistej sprzeczności z przepisami prawa, poglądami judykatury i doktryny odwoływanie się do braku legalności działań organu kontrolnego. Ponadto, ocenie Sądu, oskarżony zważywszy na jego wykształcenie, miał świadomość, iż uchybia obowiązkowi wskazanemu w normie art. 83 k.k.s.

 
Sąd Odwoławczy dokonując merytorycznej kontroli przeprowadzonego postępowania za oczywiście bezzasadną uznał apelację wniesioną przez obrońcę oskarżonego. W treści pisemnego uzasadnienia Sąd Odwoławczy wskazał, iż przy ferowaniu rozstrzygnięcia przez Sąd Rejonowy uwzględniono całość okoliczności związanych ze stawianym zarzutem, nie pomijając w żadnym wypadku niczego, co mogło mieć wpływ na zagadnienie sprawstwa i winy oskarżonego.

Marcin Rozbicki
młodszy konsultant podatkowy
marcin.rozbicki@isp-modzelewski.pl
tel. 22 517 30 64 wew. 126

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=758&start=17