W jaki sposób podatnik może sprawdzić czy dostawca towaru odprowadził podatek należny dotyczący ich transakcji?

12 lutego, 2016 12:47 pm

Kategorie:

Aktualnie podatnicy nabywający towary mogą odpowiadać solidarnie z dostawcą, jeżeli dostawca towaru nie zapłaci podatku należnego. Zatem w jaki sposób podatnik może sprawdzić czy dostawca towaru odprowadził podatek należny dotyczący ich transakcji?

Podstawą solidarnej odpowiedzialności nabywcy jest art. 105a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług; podatnik na rzecz którego dokonano dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług, odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz tego podatnika – przy spełnieniu przesłanek wymienionych w tym artykule.
Należy wskazać, że zgodnie z art. 96 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług na wniosek zainteresowanego naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany potwierdzić, czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony. Zainteresowanym może być zarówno sam podatnik, jak i osoba trzecia mająca interes prawny w złożeniu wniosku.
Zatem nabywca ma możliwość zweryfikowania statusu podatkowego dostawcy. Obecnie zweryfikowanie dostawcy jest jeszcze łatwiejsze, ponieważ Ministerstwo Finansów udostępniło wyszukiwarkę pozwalającą na sprawdzenie statusu podatnika w VAT na Portalu Podatkowym (https://pfr.mf.gov.pl/_/)
Należy jednak podkreślić, że metoda ta nie pozwala na jednoznaczne potwierdzenie czy dostawca towaru odprowadził podatek należny dotyczący konkretnej transakcji dokonanej z podatnikiem. Część nabywców domaga się w takich sytuacjach od dostawców przedłożenia ksera deklaracji podatkowej złożonej do urzędu skarbowego. Metoda ta jest również zawodna, ponieważ bez analizy rejestrów podatku należnego danego dostawcy nie można jednoznacznie ustalić czy odprowadził podatek należny dotyczący konkretnej transakcji.
Podsumowując podatnik nie ma możliwości samodzielnie sprawdzić czy dostawca towaru odprowadził podatek należny dotyczący ich transakcji. Może w tym zakresie posiłkować się potwierdzeniem statusu dostawcy jako podatnika VAT czynnego oraz otrzymaną od niego kserem deklaracji podatkowej złożonej do urzędu skarbowego. Są to jednak metody zawodne.

Marcin Szymocha
Młodszy konsultant podatkowy
p.o. Dyrektora Oddziału Śląskiego ISP
marcin.szymocha@isp-modzelewski.pl
tel. (32) 259 71 50

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=778&start=2