Warunki skutecznego złożenia korekty deklaracji podatkowych w scentralizowanym modelu rozliczeń podatku od towarów i usług

4 października, 2016 12:15 pm

Kategorie:

Od dnia 1 stycznia 2017 r. każda jednostka samorządu terytorialnego (dalej: JST) obowiązana jest wdrożyć scentralizowany system rozliczeń podatku od towarów i usług. W ramach nowego modelu zmienione zasady dotyczą m.in. składania korekt deklaracji podatkowych. Poniżej wskazano warunki konieczne do skutecznego przeprowadzenia tej czynności.   
Przyczynek do tzw. ?centralizacji VAT? w JST stanowiła uchwała 7 sędziów NSA z dnia 26 czerwca 2013 r., w której stwierdzono, że świetle art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej określanej jako: ?ustawa z dnia 11 marca 2004 r?.) jednostki budżetowe gminy nie są podatnikami podatku od towarów i usług (I FPS 1/13). Stanowisko to utwierdził następnie wyrok TSUE z dnia 29 września 2015r. w sprawie C-276/14, Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów. Trybunał uznał w nim, że artykuł 9 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE należy interpretować w ten sposób, że podmioty prawa publicznego, takie jak gminne jednostki budżetowe, nie mogą być uznane za podatników podatku od wartości dodanej, ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności przewidzianego w tym przepisie. W świetle zaś kolejnej uchwały NSA z dnia 26 października 2015 roku (I FPS 4/15), nie tylko jednostki budżetowe, ale również samorządowe zakłady budżetowe nie są odrębnymi od JST podatnikami podatku od towarów i usług.
Bezpośredni skutek wyroku TSUE stanowi uchwalenie w dniu 5 września 2016 r. ustawy o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016r. , poz. 1454), dalej określanej jako: ?ustawa z dnia 5 września 2016 r.?).Ustawa ta wejdzie w życie z dniem 1 października 2016 r.
Przewidziane w ustawie z dnia 5 września 2016 r scentralizowanie rozliczeń ma nastąpić “w przód” od 1 stycznia 2017 r., ale na mocy jej art.11 JST będzie mogła podjąć decyzję o dokonaniu korekt rozliczeń podatku na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa oraz ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, za okresy rozliczeniowe upływające przed dniem podjęcia przez nią rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi.
JST same mogą więc przyjąć, jaki okres objąć scentralizowanym modelem rozliczeń, składając korekty deklaracji podatkowych za wszystkie okresy rozliczeniowe, w których jednostki organizacyjne rozliczały odrębnie podatek, licząc od najwcześniejszego okresu rozliczeniowego, za jaki zostały złożone te korekty, do momentu wprowadzenia modelu scentralizowanego. Należy przy tym zaznaczyć, że zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. jako jednostki organizacyjne traktowane są zarówno utworzone przez JST samorządowe jednostki budżetowe, jak i samorządowe zakłady budżetowe.
Scentralizowany model rozliczeń dotyczy jedynie tych korekt deklaracji podatkowych, które są związane z wyrokiem TSUE i zgodnie z art.11 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. nie ma zastosowania do korekt z wyrokiem tym niezwiązanych. W obu przypadkach, a więc zarówno korekt związanych, jaki i niezwiązanych z wyrokiem TSUE, składanie wstecznych i kompleksowych korekt deklaracji VAT-7 po wdrożeniu centralizacji jest pozostawione decyzji JST i w pełni dobrowolne. Niemniej do skutecznego dokonania korekty deklaracji podatkowych w ramach scentralizowanych rozliczeń konieczne będzie spełnienie następujących warunków:

  1. złożenie informacji według wzoru określonego w załączniku nr 2 do ustawy, że korekty deklaracji są składane w związku z wyrokiem TSUE oraz czy obejmują one kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług finansowane ze środków przeznaczonych na realizację projektów, w odniesieniu do których JST nie była obowiązana (na podstawie art. 17 ustawy z dnia 5 września 2016 r.) , do zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektów,
  2. złożenie wykazu wszystkich jednostek organizacyjnych, których rozliczenia podatku są objęte korektami deklaracji, z podaniem ich nazwy, adresu siedziby oraz NIP,
  3. złożenie korekt deklaracji za wszystkie okresy rozliczeniowe, w których jednostki organizacyjne rozliczały odrębnie podatek, licząc od najwcześniejszego okresu rozliczeniowego, za jaki została złożona korekta,  a także
  4. uwzględnienie w składanych korektach deklaracji rozliczeń podatku wszystkich jednostek organizacyjnych w odniesieniu do dokonywanych przez nie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem.

Warunek, dotyczący złożenia korekt deklaracji za wszystkie okresy rozliczeniowe, w których jednostki organizacyjne rozliczały odrębnie podatek będzie uznawany za spełniony również w przypadku złożenia korekt deklaracji podatkowych jedynie za okresy rozliczeniowe roku podatkowego, w którym przypada okres rozliczeniowy objęty pierwszą korektą, o ile w informacji, o której mowa powyżej w pkt 1 JST wskaże termin, z uwzględnieniem okresu przedawnienia, do którego złoży pozostałe korekty deklaracji podatkowych.
Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 5 września 2016 r. korekty deklaracji podatkowych niespełniające powyższych warunków będą bezskuteczne.
dr Joanna Kiszka
Konsultant podatkowy
joanna.kiszka@isp-modzelewski.pl
tel. (32) 259 71 50

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=823&start=5