Wnt i import usług a współczynnik proporcji

2 lutego, 2016 10:14 am

Kategorie:

Definicja ?obrotu? nie obejmuje importu usług i nabycia wewnątrzwspólnotowego towarów, czyli sytuacji, w których podatnikiem z tytułu świadczenia usług oraz dostawy towarów w Polsce jest nabywca.

Z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wynika, iż proporcja ustalana jest w oparciu o obrót. To z obrotu bowiem wydziela się wartości potrzebne do jej wyliczenia. Pojęcie obrotu zostało zdefiniowane w art. 29 ust. 1 wskazanej ustawy, zgodnie z którym obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnych charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Z kolei przez sprzedaż, w myśl art. 2 pkt 22 tej ustawy, należy rozumieć odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Zatem powyższa definicja ?obrotu? nie obejmuje importu usług i nabycia wewnątrzwspólnotowego towarów, czyli sytuacji, w których podatnikiem z tytułu świadczenia usług oraz dostawy towarów w Polsce jest nabywca. Stanowisko to jest zgodne z interpretacjami indywidualnymi organów podatkowych. Teza ta znajduje potwierdzenie w interpretacjach przepisów prawa podatkowego: ILPP2/443-1671/10-8/PG, ILPP2/443-1672/10-6/JKa, ILPP2/443-988/10-6/EWW, IPPP3/443-839/09-4/JK, IPPP2/443-946/09-4/SAP, ITPP2/443-388/09/AK, 14172/RPP1/443-405/2006/PS.

 
Zgodnie z art. 173 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, przy obliczaniu proporcji należy uwzględniać obrót z tytułu transakcji, które dają prawo do odliczenia oraz transakcji nie dających takiego prawa. Oznacza to, że przy obliczaniu proporcji zgodnie z przepisami Dyrektywy 112 należy uwzględniać również transakcje dotyczące importu usług oraz nabycia wewnątrzwspólnotowego towarów. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. jednak nie implementuje w tym zakresie w pełni postanowień Dyrektywy 112. Jeżeli jednak obliczenie proporcji zgodnie z Dyrektywą 112 (z uwzględnieniem obrotu z tytułu importu usług oraz nabycia wewnątrzwspólnotowego towarów) jest korzystniejsze dla podatnika niż proporcja ustalona w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r., podatnik może zastosować bezpośrednio art. 174 Dyrektywy 112.

Jacek Budziszewski
Doradca podatkowy nr wpisu 11583
Agent celny nr wpisu 10999
jacek.budziszewski@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=777&start=3