Wprowadzenie jednolitego pliku kontrolnego od dnia 1 lipca 2016

23 października, 2015 9:38 am

Kategorie:

Zgodnie z założeniami przyjętej przez Sejm w dniu 10 września b.r. ustawy, jednolity plik kontrolny ma być plikiem o uzgodnionej strukturze logicznej, w którym podatnik będzie zobowiązany przekazywać, na żądanie organu podatkowego, księgi podatkowe (w całości lub części) oraz dowody księgowe. Plik ten ma być przekazywany za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych.

Struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, stosownie do projektowanego art. 193a par. 2 Ordynacji Podatkowej, ma zostać zaprezentowana w Biuletynie informacji Publicznej Ministerstwa Finansów. Natomiast par. 3 omawianego przepisu zawiera zobowiązanie Ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wydania rozporządzenia w zakresie określenia:

  • sposobu przesyłania danych w formie elektronicznej;
  • wymagań odnośnie nośników, na których dane będą przekazywane;
  • mechanizmów zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności oraz niezaprzeczalności danych zawartych w księgach;
  • sposobu ochrony takich danych przed nieuprawnionym dostępem.

Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, intencją projektowanych rozwiązań jest wprowadzenie do systemów księgowych nowej funkcjonalności, tj. możliwości edycji ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w oparciu o powszechnie stosowany w komunikacji elektronicznej standard XML. Zmiana w tym zakresie zmierza do wprowadzenia koncepcji Jednolitego Pliku Kontrolnego opracowanej przez OECD. Jak podkreślają projektodawcy, proponowana zmiana funkcjonuje już w wielu innych krajach Unii Europejskiej.

Bartłomiej Kurant
młodszy konsultant podatkowy
bartlomiej.kurant@isp-modzelewski.pl
tel. 022 515 30 60 wew. 125