Wydatki na zakup pakietów medycznych dla członków rodziny pracownika stanowią koszt uzyskania przychodu

24 stycznia, 2017 9:43 am

Kategorie:

W niniejszym artykule omówiono problem uznania za koszt uzyskania przychodu wydatków na zakup pakietów medycznych dla członków rodziny pracowników.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.
W związku z powyższym powstały wątpliwości czy wydatek poniesiony na zakup pakietów medycznych dla członków rodziny pracowników może stanowić koszt uzyskania przychodu. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 11 stycznia 2017 r. (2461-IBPB-1-1.4510.359.2016.1.AT) uznał stanowisko wnioskodawcy, że wydatek ten może stanowić koszt uzyskania przychodu za prawidłowe. Jak argumentował wnioskodawca ?(?) obiektywnie rzecz biorąc pakiety medyczne wpływają na:

  • większą motywację pracowników do pracy, pakiety budują lojalność i pożądane przez Spółkę postrzeganie Spółki jako pracodawcy dbającego o swoich pracowników, jak i członków ich rodzin, co przekłada sią na wyższą efektywność oraz mniejszą rotację pracowników,
  • niższą absencję chorobową i krótszy jej czas, jak również większe zaangażowanie w wykonywanie obowiązków pracowniczych, z uwagi na szybką i dużą dostępność do opieki medycznej dla pracownika i jego rodziny, dzięki czemu pracodawca nie ponosi kosztów związanych nieobecnością w pracy, także kluczowych pracowników,
  • pośrednim zwiększeniem dochodów rodzin, gdyż pracownik i jego rodzina nie muszą wydawać środków z budżetu domowego na opiekę medyczną, co również buduje przywiązanie do pracodawcy jako tego, który oferuje pracownikom atrakcyjne wynagrodzenia i dodatkowe benefity?.

 
W związku z powyższym wydatki te spełniają, zdaniem wnioskodawcy,  warunki do uznania ich za koszt uzyskania przychodu w myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., co potwierdził organ podatkowy. Ponadto nie zostały one wymienione w art. 16 ust. 1 tejże ustawy, który zawiera zamknięty katalog wydatków niestanowiących koszt uzyskania przychodu. Ponadto wnioskodawca powołał się na interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (z dnia 8 listopada 2013 r. IBPBI/2/423-1065/13/PC oraz z dnia 10 kwietnia 2015 r. IBPBI/2/4510-58/15/IŻ), w których został zajęte podobne stanowisko.

 
Reasumując należy stwierdzić, że wydatek poniesiony na zakup pakietów medycznych dla członków rodziny pracowników może stanowić koszt uzyskania przychodu.

 
Maciej Jendraszczyk
Doradca podatkowy nr wpisu 12 238
Konsultant Podatkowy
w Oddziale Wielkopolskim
maciej.jendraszczyk@isp-modzelewski.pl
tel. 618483348

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=844&start=14