Wydatki związane z programem motywacyjnym jako koszty uzyskania przychodów

16 września, 2015 11:34 am

Kategorie:

W niniejszym artykule omówiono dopuszczalność zaliczenia wydatków związanych z programem motywacyjnym do kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy.  Zatem, aby wydatek poniesiony przez podatnika mógł stanowić koszt uzyskania przychodów, muszą zaistnieć łącznie następujące przesłanki:

  • został poniesiony przez podatnika,
  • jest definitywny, a więc bezzwrotny,
  • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
  • poniesiony został w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
  • nie jest kosztem wymienionym w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • został właściwie udokumentowany.

Na tym tle powstał spór czy kosztami uzyskania przychodów mogą być wydatki związane z organizacją programu motywacyjnego, w tym wypłacone z tego tytułu środki pieniężne na rzecz uprawnionych osób. Na ten temat wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 4 sierpnia 2015 r. (IBPB-1-3/4510-53/15/AW). Zapadła ona w stanie faktycznym, w którym podatnik zamierzał wprowadzić program motywacyjny obejmujący osoby pełniące kluczowe funkcje w spółce. Celem wprowadzenia programu była poprawa efektywności spółki, co w dalszej perspektywie miało zapewnić jej stabilność i dalszy rozwój. Ponadto wskutek wprowadzenia program wynagrodzenie osób uprawnionych byłoby powiązane z bieżącą sytuacją finansową spółki, co również miało pozytywnie wpłynąć na jej funkcjonowanie.
Spółka miała zawrzeć pisemne umowy z osobami uprawnionymi, na mocy których, nabędą oni jednostki uczestnictwa w programie motywacyjnym stanowiące pochodne instrumenty finansowe. Jednostki te zostaną przyznane uprawnionym na warunkach i zasadach określonych w umowie, przy czym każdemu uprawnionemu zostanie przyznana z góry określona liczba jednostek uczestnictwa. Realizacja jednostek uczestnictwa również nastąpi na zasadach i warunkach określonych w umowie ? w momencie realizacji jednostek uprawniony będzie miał prawo do otrzymania wypłaty gotówkowej skalkulowanej, jako iloczyn liczby posiadanych przez niego jednostek uczestnictwa i ich wartości ustalonej na dzień realizacji. Wartość jednostek uczestnictwa w dniu realizacji będzie bezpośrednio uzależniona od wartości określonych wyników finansowych osiągniętych przez spółkę w okresie od dnia przyznania tych jednostek do dnia ich realizacji.
W powołanej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że w przedstawionym stanie faktycznym ?(?) będzie istniał związek przyczynowo ? skutkowy pomiędzy wydatkami, jakie Spółka poniesie w związku z udziałem osób, które pełnią w niej kluczowe funkcje w Programie Motywacyjnym, a osiągnięciem przychodu, lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodu. Uzasadnieniem dla przyznania Uprawnionym jednostek uczestnictwa jest m.in. funkcja motywacyjna, gdyż stając się posiadaczami jednostek, których wartość zależy od wyników finansowych Spółki, będą dodatkowo motywowani do jak najlepszej pracy. W konsekwencji, zwiększenie efektywności działań Uprawnionych będzie prowadziło do wydajniejszej realizacji celów biznesowych oraz poprawy wyników Spółki. Zatem, należy stwierdzić, że wydatki poniesione przez Spółkę związane z organizacją Programu Motywacyjnego, w tym wypłacone z jego tytułu środki pieniężne na rzecz Uprawnionych, będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 updop.
Podsumowując należy stwierdzić, że wydatki związane z programami motywacyjnymi mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

Wojciech Safian
Młodszy konsultant podatkowy
wojciech.safian@isp-modzelewski.pl
tel. 0618483348