Wynajęcie auta pozwala na pełne odliczenie podatku

4 lipca, 2015 10:44 am

Kategorie: ,

Sporządzenie stosownych umów określających warunki, zasady i opłaty dotyczące korzystania z pojazdów, wprowadzenie zasad używania samochodów do celów służbowych oraz nałożenie na pracowników obowiązku dokonywania wpisów w ewidencji przebiegu pojazdu mogą stanowić dla Spółki wystarczające i obiektywne środki dla zabezpieczenia wykorzystania przedmiotowych pojazdów dla celów działalności gospodarczej.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 25 maja 2015 r. (I SA/Łd 435/15), zajął stanowisko w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie uznania czy samochody osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej Spółki. Spółka w ramach prowadzonej działalności leasingowała samochody osobowe, które są wykorzystywane do realizacji celów w zakresie podstawowej działalności Spółki. Korzystała ona z tych samochodów w sposób ustalony w zasadach używania samochodów do celów służbowych, potwierdzonych prowadzoną ewidencją przebiegu pojazdu.
W związku z powyższym Spółka zwróciła się o wydanie interpretacji indywidualnej do Ministra Finansów, czy w przypadku samochodów osobowych wykorzystywanych przez Spółkę w prowadzonej działalności gospodarczej, które będą dodatkowo odpłatnie udostępniane na rzecz własnych pracowników należy uznać, że będą one wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej Spółki zgodnie z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r.?
Organ podatkowy uznał, że z uwagi na to, że samochody będą wykorzystywane do celów prywatnych pracowników (po ich wynajęciu), Spółka nie ma obiektywnych możliwości wyeliminowania ich użycia w takim celu również w czasie kiedy powinny być wykorzystywane wyłącznie do wykonywania obowiązków na rzecz Spółki.
Spółka nie zgadzając się z rozstrzygnięciem złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi domagając się uchylenia zaskarżonej interpretacji. Sąd uznał, iż wniesiona skarga zasługuje na uwzględnienie. Pełne odliczenie przysługuje m. in. w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej. Przy czym ustawodawca precyzuje, że pojazdy uznaje się za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, gdy sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez podatnika zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.
Zdaniem Sądu istotne jest, aby zapewnić stosowne procedury mające na celu wyeliminowanie niebezpieczeństwa użytku prywatnego pojazdów samochodowych dla celów pełnego odliczenia podatku naliczonego. Zatem zdaniem Sądu rozwiązaniem powyższej problematyki jest sporządzenie stosownych umów określających warunki, zasady i opłaty dotyczące korzystania z pojazdów, wprowadzenie zasad używania samochodów do celów służbowych oraz nałożenie na pracowników obowiązku dokonywania wpisów w ewidencji przebiegu pojazdu, zawierającej dane wymagane ustawą z dnia 11 marca 2004 r., oraz monitorowanie przez Spółkę ilości zużytego paliwa. Te dane mogą stanowić wystarczające i obiektywne środki dla zabezpieczenia wykorzystania przedmiotowych pojazdów dla celów działalności gospodarczej.
Reasumując, Sąd podzielił zarzuty skargi, że udzielając zaskarżonej interpretacji organ dopuścił się naruszenia art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a) w zw. z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
Piotr Zyśk
Młodszy konsultant podatkowy
piotr.zysk@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60