Założenia projektu ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji

1 marca, 2018 11:37 am

Kategorie:

W dniu 20 lutego 2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wpieraniu nowych inwestycji. Proponowane instrumenty wsparcia przedsiębiorców zastąpią dotychczasowy system funkcjonujący w specjalnych strefach ekonomicznych. Wedle projektu zachęty podatkowe będą dostępne na całym obszarze kraju. Słowem, inwestorzy będą zwolnieni z podatku CIT i PIT niezależnie od miejsca inwestycji.

 
Stosownie do art. 1 projektowanej ustawy ma ona określać zasady i warunki udzielania przedsiębiorcom wsparcia dla nowych inwestycji realizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz kompetencje i tryb działania podmiotów odpowiedzialnych za wspieranie nowych inwestycji. Wedle uzasadnienia projektu, jednym z istotnych założeń projektowanej ustawy jest przyczynienie się do zrównoważonego rozwoju terytorialnego poprzez włączenie w procesy rozwojowe regionów zmagających się z trudnościami o charakterze restrukturyzacyjnym i adaptacyjnym, a także średnich miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

 
Zgodnie z art. 3 projektu wsparcie dla nowych inwestycji udzielane będzie przedsiębiorcom w formie zwolnienia podatkowego oraz usług świadczonych przez spółki zarządzające obszarami odpowiadającymi przypisanym im powiatom. Spółki mają pomagać w realizacji inwestycji między innymi poprzez organizację szkoleń, współpracy z powiatowymi urzędami pracy oraz przedstawiać rekomendacje dotyczące lokalizacji inwestycji. Zwolnienia podatkowe dotyczyć będą jedynie przedsiębiorców (krajowych lub zagranicznych), który ulokują w Polsce nowe inwestycję oraz będą przyznawane na okres wskazany w decyzji o wsparciu (10, 12 lub 15 lat). Dotychczas wydane zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie poszczególnych specjalnych stref ekonomicznych zostaną zachowane. Na zwolnienie liczyć mogą inwestycje spełniające określone kryteria ilościowe (wielkość nakładów inwestycyjnych) oraz jakościowe. W ramach ostatniej kategorii należy brać pod uwagę np. tworzenie wysokopłatnych miejsc pracy, zaangażowanie w branże zgodne z polityką rozwojową kraju, współpraca z ośrodkami akademickimi i szkolnictwem branżowym oraz wsparcie pracowników w uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych. Wymiar zwolnienia zależeć będzie od sytuacji gospodarczej danego obszaru w tym także w zależności od województwa i wynieść od 25 proc. do 50 proc. intensywności, czyli całkowitej wartości przedsięwzięcia. Odstępstwo od tej reguły przewidziano dla województwa mazowieckiego, gdzie intensywność wyniesie od 10 proc. do 35 proc. Odpowiednio wyższa pomoc przewidziana została dla małych i średnich przedsiębiorców ? 10 proc. i 20 proc.

 
Według zapowiedzi do ustaw o CIT oraz PIT ma zostać wprowadzona tzw. mała klauzula antyoptymalizacyjna. Dotyczyć będzie przedsiębiorców, którzy stosują rozwiązania nakierowane na unikanie lub uchylanie się od opodatkowania. Pozbawieniem zwolnienia w strefie skutkować ma również optymalizacja działalności pozastrefowej. W sposób generalny z możliwości korzystania ze zwolnień wyłączone zostały podatkowe grupy kapitałowe, co uzasadnia się ich wykorzystywaniem jako narzędzie agresywnej optymalizacji.

Sebastian Kopacz
Młodszy konsultant podatkowy
sebastian.kopacz@isp-modzelewski.pl

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=927&start=15