Zapłata vat wraz z podniesieniem udziału kapitałowego w zamian za wkład niepieniężny a cit

13 czerwca, 2018 8:58 am

Kategorie:

W niniejszym artykule omówiono kwestię powstania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku, gdy w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego spółka do której wnoszono przedmiotowy wkład, obok podniesienia (w wysokości wartości netto wkładu) kapitału zakładowego podmiotu wnoszącego wkład, uiściła kwotę odpowiadającą kwocie VAT z tytułu przedmiotowego wkładu.

 
Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są m.in. otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Z kolei ustęp 4 pkt 9 tego artykułu stanowi, że do przychodów nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług. Natomiast art. 16 ust. 1 pkt 46 przedmiotowej ustawy zawiera regulację prawną, na mocy której nie uważa się za koszt uzyskania przychodu podatku od towarów i usług (z pewnymi wyjątkami).

 
W związku z powyższym powstały wątpliwości czy powstaje przychód w przypadku, gdy w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego otrzymano, obok podniesienia kapitału zakładowego, kwotę odpowiadającą kwocie VAT z tytułu wniesienia przedmiotowego wkładu. W kwestii tej wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 16 maja 2018 r. (IBPBI/2/423-1088/14-1/AK). Organ Krajowej Administracji Skarbowej uznał stanowisko wnioskodawcy, że w tym przypadku nie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w pełni za prawidłowe, jednocześnie odstępując od przedstawienia własnego stanowiska. Interpretacja ta jest wynikiem wyroku NSA z dnia 27 lutego 2018 r. (II FSK 442/16). Jak wskazał wnioskodawca: ?(?) czynność wniesienia aportu do spółki kapitałowej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, nie zmienia charakteru podatku VAT powstałego na tej czynności i dla Spółki podatek ten stanowi podatek należny. Z kolei zapłata kwoty podatku VAT przez A Sp. z o.o. ma jedynie na celu zachowanie neutralności podatku VAT i służy przeniesieniu ciężaru ekonomicznego tego podatku na ostatecznego nabywcę – konsumenta usług i dostarczonych towarów. Tym samym otrzymanie przez Spółkę należności kwoty podatku VAT nie będzie stanowiło przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 9 u.p.d.o.p.?

 
Jak już wspomniano, organ podatkowy uznał ostatecznie stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe, choć pierwotnie uznał je za błędne i dopiero zobligowany wyrokiem NSA wydał interpretację w brzmieniu satysfakcjonującym wnioskodawcę.

Maciej Jendraszczyk
Doradca podatkowy
Nr wpisu 12 238
Konsultant Podatkowy
w Oddziale Wielkopolskim
maciej.jendraszczyk@isp-modzelewski.pl
tel. 618483348

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=950&start=14