Zapłata w złotówkach za usługę wyrażoną w walucie obcej nie powoduje powstania podatkowych różnic kursowych

11 stycznia, 2017 10:19 am

Kategorie:

Powstawanie dodatnich różnic kursowych

W niniejszym artykule omówiono problem powstawania podatkowych różnic kursowych w przypadku zapłaty w złotówkach za usługę, której cena została wyrażona w walucie obcej.
Zgodnie z art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość:

 1. przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 2. poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 3. otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5;
 4. kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni;
 5. kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Powstawanie ujemnych różnic kursowych

Z kolei w myśl ust. 3 tego artykułu ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość:

 1. przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 2. poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 3. otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5;
 4. kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni;
 5. kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Kiedy powstają podatkowe różnice kursowe?

W związku z powyższym powstały wątpliwości czy w przypadku zapłaty w złotówkach za usługę, której cena została wyrażona w walucie obcej powstaną podatkowe różnice kursowe. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydając interpretację indywidualną z dnia 28 grudnia 2016 r. (2461-IBPB-1-3.4510.1053.2016.1.AB) uznał stanowisko wnioskodawcy, że w takim przypadku podatkowe różnice kursowe nie powstają za prawidłowe. Jak stwierdził organ podatkowy: ?z analizy zapisów ww. art. 15a ust. 2 i ust. 3 wypływa jednoznaczny wniosek, że z różnicami kursowymi w sensie podatkowym mamy do czynienia tylko wtedy, gdy równocześnie:

 • dane zdarzenie gospodarcze wyrażone zostało w walucie obcej,
 • realizacja tego zdarzenia nastąpiła w walucie obcej?.

Powyższe oznacza, że nie są uznawane za różnice kursowe dla celów podatkowych różnice wynikające z kursów walut, jeśli np. zobowiązanie, czy należność wyrażone są w walucie obcej a sama zapłata (w jakiejkolwiek formie) następuje w złotówkach lub odwrotnie ? zobowiązanie bądź należność wyrażone są w złotówkach, a zapłata dokonywana jest w walucie obcej?. Z tego też powodu Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.

Reasumując należy stwierdzić, że w przypadku zapłaty w złotówkach za usługę, której cena została wyrażona w walucie obcej nie powstają ani ujemne, ani dodatnie różnice kursowe.

Maciej Jendraszczyk
Doradca podatkowy nr wpisu 12 238
Konsultant Podatkowy
w Oddziale Wielkopolskim
maciej.jendraszczyk@isp-modzelewski.pl
tel. 618483348

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=842&start=7