Zasady przeliczania na pln wielkości wyrażonych w eur z definicji mikroprzedsiębiorcy, małego, średniego i “dużego” przedsiębiorcy

30 sierpnia, 2016 11:20 am

Kategorie:

Od dnia 1 lipca 2016 r., obowiązkiem raportowania danych w formacie JPK w zakresie informacji elektronicznych (JPK_VAT) zostali objęci tzw. ?duzi? przedsiębiorcy ? w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 584, ze zm.) prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych (art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej).

?Duży?przedsiębiorca

W kontekście art. 106 ustawy z 2 lipca 2004 r.  jako ?duży? przedsiębiorca obowiązani do przekazywania informacji elektronicznych w formacie JPK od dnia 1 lipca 2016 r. są kwalifikowane podmioty, które przez okres obu ostatnich lat obrotowych:

  • zatrudniają powyżej 250 osób albo
  • ich obrót jest większy od 50 mln EURO oraz aktywa są większe od 43 mln EURO

Średni przedsiębiorca

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Mały przedsiębiorca

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Mikroprzedsiębiorca

Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

 

Jak przeliczać euro na złotówki?

Wyrażone w euro wielkości przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.
Kurs euro z 31 grudnia 2014 r. wynosił 4,2623 PLN/EUR (tabela NBP nr 252/A/NBP/2014).
Kurs euro z 31 grudnia 2015 r. wynosił 4,2615 PLN/EUR (tabela NBP nr 254/A/NBP/2015).
W konsekwencji kwoty wyrażone w euro należy przeliczać według następującego wyliczenia.

 

Kwoty wyrażone w euro: 2014 r.  |  2015 r.
2 mln euro, w przeliczeniu na PLN wynosi: 8 524 600 zł  |  8 523 000 zł
10 mln euro, w przeliczeniu na PLN wynosi: 42 623 000 zł  |  42 615 000 zł
43 mln euro, w przeliczeniu na PLN wynosi: 183 278 900 zł  |  183 244 500 zł
50 mln euro, w przeliczeniu na PLN wynosi: 213 115 000 zł  |  213 075 000 zł

Marcin Szymocha
Doradca podatkowy nr 12870
p.o. Dyrektora Oddziału Śląskiego ISP
marcin.szymocha@isp-modzelewski.pl
tel. (32) 259 71 50

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=815&start=7