Zmiany dotyczące nieściągalnych wierzytelności

30 października, 2017 10:55 am

Kategorie:

W niniejszym artykule omówiono zmiany wynikające z projektu z dnia 27 września 2017 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym dotyczące nieściągalnych wierzytelności.

Zgodnie z art. 89a ust. 1a ustawy o podatku od towarów i usług  Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Natomiast na podstawie art. 89b ust. 1 powołanej ustawy w przypadku należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. W myśl art. 89b ust. 1a ustawy o podatku od towarów i usług powyższej zasady nie stosuje się,  jeżeli dłużnik uregulował należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności.

 
W projekcie z dnia 27 września 2017 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym przewiduje się zmianę powołanych powyżej przepisów poprzez skrócenie okresu 150 dni do 120 dni. Na podstawie projektowanego art. 31 tej ustawy zmiany mają wejść w życie od dnia 1 stycznia 2018 r., jednakże  – na podstawie projektowanego art. 27 tej ustawy  – nowe brzmienia ma być stosowany także do wierzytelności powstałych przed dniem 1 stycznia 2018 r., których nieściągalność zostanie uprawdopodobniona po dniu 31 grudnia 2017 r.

 
Podsumowując, zgodnie z projektem z dnia 27 września 2017 r. od dnia 1 stycznia 2018 r. okres uznania wierzytelności za nieściągalną ma ulec skróceniu ze 150 do 120 dni.

Wojciech Safian
Doradca podatkowy
Nr wpisu 12 914
Wicedyrektor ds. Doradztwa Podatkowego i Audytu Podatkowego w Oddziale Wielkopolskim
wojciech.safian@isp-modzelewski.pl
tel. 61 848 33 48

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=896&start=4