Zmiany w kodeksie pracy – kary i wykroczenia

8 grudnia, 2020 9:19 am

Kategorie:

 

Notka prawna

w sprawie zmian w Kodeksie pracy polegających na wprowadzeniu do niego nowych wykroczeń zagrożonych grzywną od 1500 zł do 45 000 zł

 

W dniu 1 grudnia 2020 r. wszedł w życie art. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (Dz.U. 2018, poz. 2432). W przepisie tym ustanowione zostały dwa nowe wykroczenia w Kodeksie pracy, zagrożone karą grzywny od 1 500 zł do 45 000 zł. Tak wysoka grzywna nie występowała  dotychczas w przepisach Kodeksu pracy. Poprzednio kara grzywny określona była w przedziale od  1 000 zł do 30 000 zł.

Oba wykroczenia związane są z pracownikiem wobec którego:

  • toczy się egzekucja alimentów oraz
  • egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów i
  • który zalega ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące

(dalej w tekście zwany: pracownik – dłużnik alimentacyjny).

 

Pierwsze z wykroczeń, dodane do art. 281 Kodeksu pracy w § 2, polega na niepotwierdzeniu na piśmie zawarcia umowy o pracę przed dopuszczeniem pracownika ? dłużnika alimentacyjnego do pracy.

Wykroczenie to może popełnić pracodawca albo osoba działająca w jego imieniu i osoby te mogą być ukarane grzywną.

W uzasadnieniu ustawy wskazywano, że wiedzę o dłużniku alimentacyjnym pracodawca będzie mógł uzyskać z Krajowego Rejestru Zadłużonych, gdzie wpisywane są osoby w z powodu uchylania się od wykonania obowiązku alimentacyjnego.

Drugie z wykroczeń, dodane do art. 282 Kodeksu pracy w § 3, polega na wypłacaniu, wbrew obowiązkowi, wynagrodzenia wyższego niż wynikające z zawartej umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, pracownikowi ? dłużnikowi alimentacyjnemu.

Wykroczenie to może popełnić każdy, kto dokonuje opisanej wypłaty wynagrodzenia i ta osoba może być ukarana grzywną.