Zmiany w odwrotnym obciążeniu – powstanie obowiązku podatkowego i identyfikacja podwykonawcy

24 stycznia, 2017 9:39 am

Kategorie:

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 11 marca 2004 r., która rozszerzyła stosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia na transakcje, których przedmiotem są m.in. określone usługi budowlane.
Warto zwrócić uwagę, że w toku prac legislacyjnych (konsultacje publiczne) Ministerstwo Finansów, w odpowiedzi na zgłoszone uwagi, wydało dnia 15 listopada 2016 r. pismo, w którym informowało, że powodem rozszerzenia mechanizmu odwrotnego obciążenia jest problem licznych nieprawidłowości w rozliczaniu podatku od towarów i usług. Zdaniem Ministerstwa zauważyć należy, że zdecydowana większość stwierdzonych przypadków nieprawidłowości i nadużyć w rozliczaniu podatku ?występuje na tym właśnie etapie łańcucha transakcji w zakresie usług budowlanych. Wskazać należy również na doświadczenia innych państw UE, które wprowadziły analogiczne rozwiązanie w zakresie reverse charge w omawianym sektorze, ograniczając zakres jego stosowania do transakcji wykonywanych na zasadzie podwykonawstwa?. W tym samym piśmie Ministerstwo Finansów stwierdza, że dla prawidłowego rozumienia terminu ?podwykonawca? wystarczające wydaje się powszechnie przyjęte rozumienie tego pojęcia, takie jak np. w definicji zawartej  w internetowym wydaniu Słownika języka polskiego, zgodnie z którą podwykonawca to: ?firma lub osoba wykonująca pracę na zlecenie głównego wykonawcy? (http://sjp.pwn.pl/sjp/podwykonawca;2503008.html). Przy dalszych podzleceniach przyjąć należy podejście, zgodnie z którym podwykonawca zlecający jest głównym wykonawcą swojego zakresu prac.

 
Równolegle trzeba wskazać, że do rozliczeń dokonywanych przez nabywcę usług budowlanych w ramach odwrotnego obciążenia, zastosowanie znajdą wcześniejsze zasady dotyczące powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług budowlanych. Zgodnie zatem z art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Jeżeli podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu – z chwilą upływu terminu płatności (art. 19a ust. 7). Na podstawie art. 106i ust. 3 pkt 1 w przypadku usług budowlanych (budowlano-montażowych) faktura powinna zostać wystawiona w terminie 30 dni od dnia wykonania usługi.

Mikołaj Stelmach
Młodszy konsultant podatkowy
mikolaj.stelmach@isp-modzelewski.pl

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=844&start=3