Zmiany w odwrotnym obciążeniu – zasady fakturowania świadczonych usług

7 lutego, 2017 1:11 pm

Kategorie:

Odwrotne obciążenie stanowi specyficzne rozwiązanie w zakresie opodatkowania obrotu podatkiem od towarów i usług. Jego istota polega na tym, że podatnikiem zobowiązanym do obliczenia i zapłaty podatku należnego z tytułu dokonanej transakcji jest nabywca, na rzecz którego dostawca (usługodawca) wystawia fakturę dokumentującą obrót.
Przy świadczeniu usług, gdy podatnikiem jest nabywca usługi, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi (art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.). Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy rozszerzające zastosowanie przedmiotowego mechanizmu. Nowe regulacje stosuje się do usług, które zostaną wykonane od dnia 1 stycznia 2017 r. W przypadku usług budowlanych (budowlano-montażowych) ? dla potrzeb podatku od towarów i usług ? momentem wykonania takich usług jest, co do zasady, moment ich faktycznego wykonania. Wcześniej występujące w tym zakresie wątpliwości zostały rozwiane przez Ministra Finansów, który dnia 1 kwietnia 2016 r. wydał interpretację ogólną (sygn.: PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141). Minister stwierdził, iż ?(?) za datę wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej należy przyjąć datę faktycznego wykonania usługi, tj. dzień, w którym – w związku z wykonaniem określonej umową usługi lub jej części (jeżeli usługa jest przyjmowana częściowo) doszło do faktycznego zakończenia prac lub ich części – wykonawca zgłasza je do odbioru?.

 
Należy zwrócić uwagę, że w przedmiotowym zakresie zastosowanie znajdą przepisy dotyczące wymogów co do elementów składowych wystawianych faktur, w szczególności, na podstawie art. 106e ust. 1 pkt 18 w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku jest nabywca towaru lub usługi ? faktura powinna zawierać wyrazy ?odwrotne obciążenie?. Zgodnie z wprowadzonymi regulacjami podatnik podatku od towarów i usług, działając jako podwykonawca będzie wystawiał fakturę na rzecz wykonawcy (jest on nabywcą usługi świadczonej przez podwykonawcę) będącego również czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wystawiana faktura stanowi udokumentowanie sprzedaży usługi, przy czym nie zawiera informacji (art. 106e ust. 4 pkt 1):

  • o stawce i kwocie podatku;
  • o sumie wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
  • o kwocie podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

 
Moment wystawienia faktury przez usługodawcę oraz moment jej otrzymania przez nabywcę nie ma wpływu na powstanie obowiązku podatkowego oraz na prawo nabywcy do odliczenia podatku naliczonego. Zgodnie z art. 106i fakturę wystawia się nie później niż 15-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Należy podkreślić, że w sytuacji gdy rozliczenie świadczenia usługi budowlanej nie będzie objęte odwrotnym obciążeniem, zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 3  lit. a obowiązek podatkowy powstanie z dniem wystawienia faktury dokumentującej wykonanie usług budowlanych (budowlano-montażowych). Wówczas to podatnik będzie wystawiał fakturę, która powinna być wystawiona w terminie do 30-stu dni od dnia wykonania usługi.

Mikołaj Stelmach
Młodszy konsultant podatkowy
mikolaj.stelmach@isp-modzelewski.pl

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=847&start=4