Zmiany w sposobie pobierania i zwrotu pcc

5 stycznia, 2016 11:30 am

Kategorie:

Od nowego roku zmianie ulega sposób pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych, a także wzór deklaracji w sprawie tego podatku (PCC-3).

Rozporządzenie Ministra Finansów z 25 listopada 2015 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. poz. 1999) wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2016 r. Jest ono konsekwencją zmian ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, wprowadzonych ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, która modyfikuje obecne przepisy w zakresie obowiązków notariuszy, jako płatników PCC.
Nowe przepisy zobowiązują i umożliwiają notariuszom spełnienie obowiązków ciążących na nich, jako płatnikach, w zakresie sporządzania aktów notarialnych, pouczania podatników, ewidencjonowania, przekazywania informacji o transakcjach i deklarowania należnego podatku od czynności cywilnoprawnych, z tytułu niektórych czynności dokonywanych w formie aktu notarialnego. Określony został zakres danych, jakie ma zawierać deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku, która będzie składana wyłącznie w formie elektronicznej. Integralną część tej deklaracji stanowić będzie informacja o kwocie podatku należnego poszczególnym gminom.
Jednocześnie, wobec pozostawienia uznaniu ministra finansów kwestii wyboru sposobu przekazywania do organów podatkowych informacji zawierających treść aktów notarialnych, mając na uwadze, że elektronizacja tego obowiązku będzie wymagała zagwarantowania notariuszom wystarczająco długiego czasu na przygotowanie się i dostosowanie wykorzystywanych narzędzi informatycznych do nowych regulacji prawnych, proponuje się, aby notariusze, tak jak dotychczas, przesyłali odpisy aktów notarialnych.
Nowe przepisy określają ponadto sposób zwrotu podatku, w tym w przypadku, gdy obowiązek zapłaty podatku był solidarny. Określono także wzór deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. W przypadku czynności cywilnoprawnych innych niż umowa sprzedaży i ustanowienie hipoteki podatnicy do 30 czerwca 2016 r. będą mogli składać w postaci papierowej deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych wg dotychczasowego wzoru.
Małgorzata Słomka
doradca podatkowy nr 09900
malgorzata.slomka@isp-modzelewski.pl
tel. 22 517 30 64

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=771&start=14