Zwolnienie od podatku od nieruchomości budowli wałów ochronnych, gruntów pod wałami ochronnymi i położonych w międzywałach

4 października, 2017 9:54 am

Kategorie:

W niniejszym artykule omówiona zostanie problematyka zwolnienia od podatku od nieruchomości budowli wałów ochronnych, gruntów pod wałami ochronnymi i położonych w międzywałach.

 

W świetle art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zwalnia się od podatku od nieruchomości budowle wałów ochronnych, grunty pod wałami ochronnymi i położone w międzywałach, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez inne podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz związki wałowe. Dla ustawodawcy przedmiot opodatkowania w podatku od nieruchomości związany z prowadzeniem działalności gospodarczej to grunt, budynek lub budowla będąca w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Powyższe oznacza, że wały ochronne podlegałyby opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości ilekroć znajdowałyby się w posiadaniu przedsiębiorcy, tylko te można bowiem uznać za budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wały znajdujące się w posiadaniu innych podmiotów nie podlegają opodatkowaniu. Grunty pod wałami lub w międzywałach są natomiast przedmiotem opodatkowania tylko wówczas, gdy przedsiębiorca wykorzystuje je bezpośrednio do prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli ich nie wykorzystuje a jedynie posiada, to grunty objęte są omawianym zwolnieniem.

 
Ograniczenie tego zwolnienia dotyczy budowli czy też gruntów wskazanych w tym przepisie, które są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez inne podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz związki wałowe. Działalność tych podmiotów nie ma bowiem zasadniczo charakteru gospodarczego. Pojęcie spółki wodnej i związków wałowych jest wyjaśnione w art. 164 ustawy z dnia  18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Spółki wodne oraz związki wałowe są niepublicznymi formami organizacyjnymi, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, zrzeszają osoby fizyczne lub prawne i mają na celu zaspokajanie wskazanych ustawą potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami, w tym między innymi zapewnienia wody dla ludności, ochrony wód przed zanieczyszczeniem czy ochrony przed powodzią. Spółki te mają osobowość prawną i w niektórych przypadkach są podatnikami podatku od nieruchomości. Zgodnie z art. 164 ust. 2 tej ustawy, zapewniając zaspokojenie potrzeb zrzeszonych w nich osób w dziedzinie gospodarowania wodami, mogą podejmować prowadzenie działalności umożliwiającej osiągnięcie zysku netto. Osiągnięty zysk netto przeznacza się jednak wyłącznie na cele statutowe spółki wodnej. Spełnione są wówczas kryteria prowadzenia działalności gospodarczej, niemniej z uwagi na przeznaczenie zysku na cele statutowe zakres zwolnienia nie ulega ograniczeniu. Wprowadzenie nowej ustawy regulującej prawo wodne nie wpłynie na kształt omawianego zwolnienia w porównaniu do poprzedniego stanu prawnego. Artykuł 441 nowej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. ? Prawo wodne, która wejście w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. zachowuje bowiem w całości dotychczasowy charakter spółek wodnych, ich związków oraz związków wałowych.

 
Inaczej wygląda sytuacja dotycząca wszystkich innych niż spółki wodne, ich związki lub związki wałowe podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na wałach, gruntach pod nimi lub położonych w międzywałach. Ustawodawca posługuje się bowiem sformułowaniem budowli i gruntów ?zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej?, którego zakres jest znacznie węższy od pojęcia nieruchomości i obiektów ?związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej?. Podatek od nieruchomości z tytułu posiadanych wałów powinien płacić jedynie taki przedsiębiorca, który wał, grunt pod nim lub w międzywale nie tylko posiada, ale fizycznie wykorzystuje w prowadzonej przez siebie działalności.

 

Sebastian Kopacz
młodszy konsultant podatkowy
sebastian.kopacz@isp-modzelewski.pl

 

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=893&start=16