Zwrot kosztów leasingu samochodu osobowego przez pracodawcę a pit

26 marca, 2019 9:35 am

Kategorie:

W niniejszym artykule omówiono kwestię opodatkowania dokonywanych przez pracodawcę zwrotów kosztów leasingu samochodu, które ponosi pracownik, który na polecenie pracodawcy zawarł przedmiotowa umowę.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Czy umowa leasingu podpisana na wniosek pracodawcy obliguje pracownika do płacenia podatku dochodowego?

W związku z powyższym powstały wątpliwości czy w przypadku, gdy na wniosek pracodawcy pracownik podpisze umowę leasingu samochodu i koszty tej umowy będą mu przez pracodawcę zwracane powstanie po stronie pracownika przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W kwestii tej wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 12 marca 2019 r. (0115-KDIT2-2.4011.482.2018.2.ENB). Jak wskazał organ w powyższej interpretacji: ?(?) Należy zauważyć, że użyty w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwrot ?w szczególności? oznacza, że wymieniane kategorie przychodów stanowią katalog otwarty. Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym. Ponadto treść tego przepisu wskazuje, że do przychodów pracownika zaliczyć należy praktycznie wszystkie otrzymane przez niego świadczenia, które mógł on otrzymać od pracodawcy. Są nimi bowiem nie tylko wynagrodzenia, czyli świadczenia wprost wynikające z zawartej umowy o pracę, ale również wszystkie inne przychody (świadczenia), niezależnie od podstawy ich wypłaty, jeżeli w jakikolwiek sposób wiążą się z faktem wykonywania pracy. Oznacza to, że do przychodów pracownika ustawodawca zaliczył nie tylko pieniądze, ale także wartość świadczeń w naturze, czy świadczeń nieodpłatnych otrzymanych od pracodawcy.

(?) w myśl art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy, wolne od podatku dochodowego są ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność.

Z powyższego przepisu wynika, że zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z ww. tytułu korzysta ze zwolnienia przedmiotowego po spełnieniu łącznie kilku warunków:

  1. ekwiwalent musi być wypłacony w pieniądzu,
  2. kwota ekwiwalentu powinna odpowiadać poniesionym przez pracownika wydatkom,
  3. narzędzia, materiały lub sprzęt muszą stanowić własność pracownika,
  4. narzędzia, materiały lub sprzęt należące do pracownika muszą być wykorzystywane przy wykonywaniu pracy na rzecz pracodawcy.

Definicje zawarte w internetowym Słowniku Języka Polskiego PWN (http://sjp.pwn.pl/) określają, że:

  • ?narzędzie? to urządzenie proste lub złożone umożliwiające wykonywanie jakiejś czynności lub pracy; przyrząd, instrument;
  • ?materiał? to, z czego wytwarzane są przedmioty, tworzywo, substancja, artykuł, produkt;
  • ?sprzęt? to m.in. ?przedmiot użytkowy?, ?przedmioty używane do jakichś prac lub w jakichś okolicznościach?.

Czy jest możliwość zwolnienie z opodatkowania?

W ww. przepisie ustawodawca przewidział możliwość zwolnienia z opodatkowania ekwiwalentów pieniężnych za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność. Zwolnienie nie przysługuje, jeśli używane przez pracownika rzeczy nie są jego własnością, lecz np. są mu użyczone przez inną osobę czy wynajmowane.

Mając zatem na uwadze, że samochód wykorzystywany przez Wnioskodawcę do celów służbowych będzie użytkowany na podstawie umowy najmu długoterminowego zawartej z firmą leasingową, co oznacza, że nie będzie on stanowił własności Wnioskodawcy, uznać należy, że zwrot kosztów używania tego samochodu nie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie ww. art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy.

Ww. zwolnienie przedmiotowe znajduje natomiast zastosowanie w odniesieniu do zwrotu kosztów abonamentu telefonicznego. Co prawda sam telefon będzie własnością pracodawcy, lecz karta SIM, która może zostać uznana za sprzęt, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy będzie własnością Wnioskodawcy. Ponieważ karta SIM nie może działać bez dokupionej do niej usługi telekomunikacyjnej, zatem jej użytkowanie jest nierozerwalnie związane z wykorzystywaniem sieci komórkowej i opłacaniem abonamentu. W konsekwencji należy uznać, iż zwrot kosztów abonamentu telefonicznego niezbędnego do wykorzystywania karty SIM do celów służbowych korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, a tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 (?) zwrot kosztów używania wynajmowanego samochodu co do zasady podlega opodatkowaniu jako przychód ze stosunku pracy, nie zostały bowiem spełnione przesłanki pozwalające na zastosowanie wskazanego przez Wnioskodawcę zwolnienia przedmiotowego.

Końcowo zauważyć należy, że w odniesieniu do zwrotu wydatków poniesionych na użytkowanie wynajmowanego samochodu będzie mogło znaleźć zastosowanie zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w takim zakresie, w jakim odbywane wynajętym samochodem przejazdy będą spełniały definicję podróży służbowej. Zwolnienie to przysługuje do wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej Dz. U. z 2013 r., poz. 167).

Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy wolne są od podatku dochodowego diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika – do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13?.

Reasumując należy stwierdzić, że w przedmiotowym przypadku pracownik z tytułu zwrotu kosztów podpisanej przez niego, lecz de facto na rzecz pracodawcy umowy leasingu samochodu osiąga przychód podlegający opodatkowaniu, który może ewentualnie korzystać do określonej wysokości ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o ile będzie nim wykonywał przejazdy stanowiące podróż służbową.

 

 

 

Maciej Jendraszczyk
Doradca podatkowy
Nr wpisu 12 238
Wicedyrektor Oddziału Wielkopolskiego ds. Doradztwa Podatkowego i Audytu Podatkowego
maciej.jendraszczyk@isp-modzelewski.pl
tel. 618483348

 

Źródło: https://isp-modzelewski.pl/serwis/zwrot-kosztow-leasingu-samochodu-osobowego-przez-pracodawce-a-pit/