VAT

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku...
przeczytaj więcej
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27 września 20918 r...
przeczytaj więcej
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku...
przeczytaj więcej
Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje dotyczące zmian...
przeczytaj więcej
Przekazanie środków z rachunku VAT może być dokonane na podstawie zgody naczelnika...
przeczytaj więcej
Zapłata w mechanizmie podzielonej płatności jest możliwa...
przeczytaj więcej
Spółka zwróciła się z pytaniem do Dyrektora Krajowej Informacji...
przeczytaj więcej
Problem długotrwałego prowadzenia postępowania...
przeczytaj więcej
Do przeliczenia kursu waluty obcej w przypadku importu...
przeczytaj więcej
W niniejszym artykule omówiono projektowane zmiany dotyczące...
przeczytaj więcej
W interpretacji indywidualnej z dnia 31 stycznia 2018 r. (0115-KDIT1-2.4012.780.2017.2.KK) ...
przeczytaj więcej
W niniejszym artykule omówiono możliwość żądania przez podatnika pełnych odsetek...
przeczytaj więcej
Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług...
przeczytaj więcej
Faktura zawierająca błędy odnośnie danych identyfikujących...
przeczytaj więcej
Z tytułowym problemem ? rozpatrywanym m.in. na gruncie...
przeczytaj więcej
Interpretacja art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r...
przeczytaj więcej
Za jednolitą gospodarczo transakcję uznaje...
przeczytaj więcej
Ponoć mamy aż 1,6 mln podatników rozliczających...
przeczytaj więcej
W niniejszym artykule omówiono wpływ gotówkowego regulowania...
przeczytaj więcej
W niniejszym artykule omówiono wpływ umorzenia postępowania na określenie kwoty...
przeczytaj więcej
W niniejszym artykule omówiono zmiany wynikające z projektu...
przeczytaj więcej
W niniejszym artykule omówiono zmiany wynikające z...
przeczytaj więcej
W niniejszym artykule omówiono zmiany...
przeczytaj więcej
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług...
przeczytaj więcej
W niniejszym artykule omówiono możliwość wystawienia faktury...
przeczytaj więcej
W niniejszym artykule omówiono wpływ nieuprawnionego posłużenia...
przeczytaj więcej
W interpretacji indywidualnej z dnia 10 sierpnia 2017 r. (0111-KDIB3-1.4012.250.2017.2.BW)...
przeczytaj więcej
W dniu 8 maja 2017 r. został zgłoszony przez grupę posłów projekt...
przeczytaj więcej
W dniu 12 maja 2017 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji...
przeczytaj więcej
W przypadku dostawy konstrukcji stalowych wraz z montażem istnieje istotne ryzyko...
przeczytaj więcej
WSA w Krakowie w wyroku z dnia 29 marca 2017 r. (I SA/Kr 92/17)...
przeczytaj więcej
Celem wystawienia faktur korygujących jest doprowadzenie...
przeczytaj więcej
Od początku marca 2017 r. najważniejszym problemem dla każdego podatnika...
przeczytaj więcej
W niniejszym artykule przeanalizowano możliwość uznania sprzedaży towaru...
przeczytaj więcej
Nasz, europejski i w pełni zharmonizowany VAT stworzył nowe zjawisko ekonomiczne zwane ?transakcjami optymalizacyjnymi?...
przeczytaj więcej
Przepis dotyczący wykreślenia nie ma zastosowania, w przypadku gdy wystawienie...
przeczytaj więcej
We wrześniu 2015 r. ówczesna opozycja (obecna rządząca większość)...
przeczytaj więcej
Odwrotne obciążenie stanowi specyficzne rozwiązanie w zakresie opodatkowania...
przeczytaj więcej
Cała branża wykonawstwa inwestycyjnego głowi się dziś jak traktować...
przeczytaj więcej
Nowelizacja ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...
przeczytaj więcej
Od dnia 1 stycznia 2017 r. podwykonawcy usług budowalnych wymienionych w załączniku...
przeczytaj więcej
Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 11 marca 2004 r., która rozszerzyła...
przeczytaj więcej
Obowiązujące od dnia 1 stycznia 2017 r. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów...
przeczytaj więcej
Dla wielu firm budowlanych niespodzianka przygotowana przez resort...
przeczytaj więcej
W niniejszym artykule omówiono moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu...
przeczytaj więcej
Odnosząc się do skutków, jakie wydawanie towarów na rzecz uczestników akcji promocyjnych...
przeczytaj więcej
Czy w przypadku usługi najmu (obejmującej swym zakresem świadczenia...
przeczytaj więcej
Za nierzetelne rozliczanie podatku, które skutkuje np. zaniżeniem zobowiązania...
przeczytaj więcej
W niniejszym artykule omówiono podwyższenie progu zwolnienia sprzedaży...
przeczytaj więcej
Zakres obowiązujących dotychczas zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji...
przeczytaj więcej
W niniejszym artykule omówiono ograniczenie możliwości składania...
przeczytaj więcej
Od dnia 1 stycznia 2017 r. każda jednostka samorządu terytorialnego (dalej: JST)...
przeczytaj więcej
Rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw...
przeczytaj więcej
Jak podają media cytując urzędników resortu finansów, pod koniec sierpnia 2016 r...
przeczytaj więcej
W 2017 roku nie ulegnie zmianie wysokość stawek VAT w porównaniu do 2016 roku...
przeczytaj więcej
Nowe przepisy mają dostosować regulacje do możliwości emisji dokumentów fiskalnych...
przeczytaj więcej
Przepisy, które mają ułatwić walkę z wyłudzeniami podatku od towarów i usług...
przeczytaj więcej
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pojawiła się trzecia część odpowiedzi...
przeczytaj więcej
Sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika...
przeczytaj więcej
Zakresy terminów rabat i premia pieniężna w znaczeniu gospodarczym się pokrywają...
przeczytaj więcej
Czynności faktyczne polegające na zastąpieniu u sprzedawców produktów wadliwych na niewadliwe nie stanowią odrębnej dostawy...
przeczytaj więcej
Z oficjalnych i postoficjalnych wypowiedzi przedstawicieli resortu finansów można wyciągnąć...
przeczytaj więcej
Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego...
przeczytaj więcej
Typowo sprzedaż pojazdów samochodowych przez podatników podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych...
przeczytaj więcej
Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 r...
przeczytaj więcej
Aktualnie podatnicy nabywający towary mogą odpowiadać solidarnie z dostawcą, jeżeli dostawca towaru...
przeczytaj więcej
Definicja ?obrotu? nie obejmuje importu usług i nabycia wewnątrzwspólnotowego towarów...
przeczytaj więcej
W niniejszym artykule omówiono zagadnienie potwierdzenia zarejestrowania dłużnika jako podatnika VAT...
przeczytaj więcej
W niniejszym artykule omówiono zagadnienie nowych wzorów deklaracji...
przeczytaj więcej
W przypadku zamiany towarów za podstawę opodatkowania należy uznać, zgodnie z ogólnymi...
przeczytaj więcej
Nie ma podstaw prawnych do podwyższenia ceny innych transakcji, szczególnie w sytuacji, gdy symboliczna...
przeczytaj więcej
W niniejszym artykule omówiono zagadnienie dokumentowania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów wydrukami...
przeczytaj więcej
W niniejszym artykule zostanie omówione zagadnienie związane z miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usługi leasingu...
przeczytaj więcej
Konieczność uchwalenia nowej ustawy o podatku od towarów i usług, która zastąpi jej obecną, całkowicie skompromitowaną postać
przeczytaj więcej
Samo oświadczenie o zmianie sposobu wykorzystania pojazdu służbowego nie jest wystarczające ? musi być ono potwierdzone...
przeczytaj więcej
W niniejszym artykule omówiono zagadnienie podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów w kontekście ponoszonych przez...
przeczytaj więcej
W niniejszym artykule zostanie wskazane, jak usługi pośrednictwa są rozumiane przez organy państwowe w nawiązaniu do...
przeczytaj więcej
W odniesieniu do samochodów przeznaczonych wyłącznie do ich oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu...
przeczytaj więcej
Z wyroku WSA w Poznaniu z dnia 20 sierpnia 2015 r. wynika, że warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy...
przeczytaj więcej
W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 2 lipca 2015 r. o numerze IPTPP2/4512-315/15-2/IR zostało wskazane, że w przypadku dostawy towarów za podstawę opodatkowania należy uznać całość świadczenia pieniężnego...
przeczytaj więcej
Od początku lipca tego roku istnieje ogromna, niekontrolowana luka w podatku od towarów i usług, w dodatku nie tylko dostępna dla wybranych, lecz dla każdego ?zwykłego? podatnika, co jest ewenementem w dotychczasowej twórczości legislacyjnej naszego ustawodawcy.
przeczytaj więcej
Podatnik na podstawie umowy licencyjnej pobiera dodatkową opłatę licencyjną na podstawie pisemnej informacji od kontrahenta na koniec każdego roku obowiązywania umowy licencyjnej. Dodatkowa opłata licencyjna jest naliczana, o ile licencjobiorca przekroczy w ciągu roku określoną w umowie wysokość nakładu.
przeczytaj więcej
Dziś (prawie) każdy przedsiębiorca będący podatnikiem podatku od towarów i usług może posiadać nieujawnione zaległości w tym podatku. Dlaczego? Bo zdarza się, że kupują towary i usługi od podmiotów, które nie są formalnie podatnikami tego podatku.
przeczytaj więcej
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 25 maja 2015 r. (I SA/Łd 435/15), zajął stanowisko w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie uznania czy samochody osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej Spółki.
przeczytaj więcej